Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Usługi - 304697-2020

30/06/2020    S124

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 124-304697

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 106-257020)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-546
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Administracji i Zamówień
E-mail: kancelaria@bfg.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bfg.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi wspierające proces wytwarzania oprogramowania

Numer referencyjny: DAZ/ZP/3/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług wspierających proces wytwarzania oprogramowania w projektach budowy, rozbudowy i utrzymania systemów informatycznych, polegające na zapewnieniu przez Wykonawcę specjalistów z branży IT spełniających określone wymagania oraz posiadających określone kompetencje i doświadczenie, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz na warunkach określonych we wzorze umowy ramowej i wzorze umowy wykonawczej (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 106-257020

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: