Usługi - 304697-2020

30/06/2020    S124

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 124-304697

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 106-257020)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-546
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Administracji i Zamówień
E-mail: kancelaria@bfg.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bfg.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi wspierające proces wytwarzania oprogramowania

Numer referencyjny: DAZ/ZP/3/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług wspierających proces wytwarzania oprogramowania w projektach budowy, rozbudowy i utrzymania systemów informatycznych, polegające na zapewnieniu przez Wykonawcę specjalistów z branży IT spełniających określone wymagania oraz posiadających określone kompetencje i doświadczenie, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz na warunkach określonych we wzorze umowy ramowej i wzorze umowy wykonawczej (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 106-257020

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: