Dienstleistungen - 304729-2020

30/06/2020    S124

Polska-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane

2020/S 124-304729

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 104-251428)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Adres pocztowy: ul. Wspólna 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-930
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Maciołek
E-mail: Piotr.Maciolek@minrol.gov.pl
Tel.: +48 226232000
Faks: +48 226232315
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Druk i dystrybucja publikacji książkowej dla dzieci „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.

Numer referencyjny: BDG.zp.23.1.24.2020
II.1.2)Główny kod CPV
79800000 Usługi drukowania i powiązane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1) wydrukowanie 100 000 egzemplarzy publikacji książkowej pt. „Skąd się biorą produkty ekologiczne”;

2) dystrybucja publikacji zgodnie z listą dystrybucyjną, która stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 104-251428

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: