Services - 304736-2020

30/06/2020    S124

Pologne-Sulechów: Services traiteur

2020/S 124-304736

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 109-264638)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adresse postale: Zwycięstwa 1
Ville: Sulechów
Code NUTS: PL432 Zielonogórski
Code postal: 66-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Julita Szukała-Wachowska
Courriel: spzoz@spzozsulechow.med.pl
Téléphone: +48 601756889
Fax: +48 683852219

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.spzozsulechow.med.pl/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Przygotowywanie i dostawę posiłków dla pacjentów SP ZOZ w Sulechowie – II przetarg

Numéro de référence: 8/ZP-PN/2020
II.1.2)Code CPV principal
55520000 Services traiteur
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie codziennego i całodziennego przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów SP ZOZ w Sulechowie.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia usługi żywienia zbiorowego w ochronie zdrowia z zachowaniem zasad dobrej praktyki higienicznej, zasad dobrej praktyki produkcyjnej oraz stosować wdrażane zasady systemu HACCP. Wykonawca zobowiązany będzie również w trakcie realizacji zamówienia zapewnić jakość wyżywienia zgodną z zaleceniami dotyczącymi norm oraz składników pokarmowych i produktów spożywczych przypisanych placówkom służby zdrowia z uwzględnieniem stosowanych diet, technologii przygotowania posiłków, wydanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, szczególnie w zakresie wartości odżywczych, urozmaicenia, objętości i gramatury potraw. P...

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
26/06/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 109-264638

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Au lieu de:
Date: 10/07/2020
Heure locale: 09:30
Lire:
Date: 13/07/2020
Heure locale: 12:30
Numéro de section: IV.2.7
Au lieu de:
Date: 10/07/2020
Heure locale: 10:00
Lire:
Date: 13/07/2020
Heure locale: 13:00
VII.2)Autres informations complémentaires: