Services - 304736-2020

30/06/2020    S124

Polska-Sulechów: Usługi dostarczania posiłków

2020/S 124-304736

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 109-264638)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: Zwycięstwa 1
Miejscowość: Sulechów
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 66-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Julita Szukała-Wachowska
E-mail: spzoz@spzozsulechow.med.pl
Tel.: +48 601756889
Faks: +48 683852219

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.spzozsulechow.med.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przygotowywanie i dostawę posiłków dla pacjentów SP ZOZ w Sulechowie – II przetarg

Numer referencyjny: 8/ZP-PN/2020
II.1.2)Główny kod CPV
55520000 Usługi dostarczania posiłków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie codziennego i całodziennego przygotowania i dostawy posiłków dla pacjentów SP ZOZ w Sulechowie.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia usługi żywienia zbiorowego w ochronie zdrowia z zachowaniem zasad dobrej praktyki higienicznej, zasad dobrej praktyki produkcyjnej oraz stosować wdrażane zasady systemu HACCP. Wykonawca zobowiązany będzie również w trakcie realizacji zamówienia zapewnić jakość wyżywienia zgodną z zaleceniami dotyczącymi norm oraz składników pokarmowych i produktów spożywczych przypisanych placówkom służby zdrowia z uwzględnieniem stosowanych diet, technologii przygotowania posiłków, wydanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, szczególnie w zakresie wartości odżywczych, urozmaicenia, objętości i gramatury potraw. P...

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 109-264638

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 13/07/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: