Obras - 304771-2018

14/07/2018    S134    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Trabajos de construcción

2018/S 134-304771

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 115-260721)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
EKRSZ_42343606
Szőlő utca 38.
Budapest
1034
Hungría
Persona de contacto: Dr. Balatoni Zoltán
Teléfono: +36 14524571
Correo electrónico: kozbeszerzes@spabudapest.hu
Fax: +36 14524501
Código NUTS: HU11

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/

Dirección del perfil de comprador: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

BGyH KEHOP épületenergetikai fejlesztési projektek

Número de referencia: EKR000230182018
II.1.2)Código CPV principal
45000000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Vállalkozási szerződés keretében „Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részére KEHOP-5.2.8 konstrukcióban épületenergetikai fejlesztési projektek"

1. részfeladat: Palatinus Strandfürdő energetikai fejlesztése

2. részfeladat: Széchenyi Gyógyfürdő energetikai fejlesztése

3. részfeladat: Pesterzsébeti Sós-jódos Fürdő energetikai fejlesztése

4. részfeladat: Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő energetikai fejlesztése

5. részfeladat: Paskál Gyógyfürdő energetikai fejlesztése

6. részfeladat: Dandár Gyógyfürdő energetikai fejlesztése

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 115-260721

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Benyújtási határidő dátum
En lugar de:
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 06/08/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Bontás dátuma
En lugar de:
Fecha: 18/07/2018
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 06/08/2018
Hora local: 14:00
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: További információk
En lugar de:

1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az EKR használatával.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), (5) bekezdései, és a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdései szerint. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni kell a közös ajánlattevők megállapodását a közbeszerzési dokumentációban meghatározott tartalommal.

3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

4. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételei és azok igazolása (P/1, M/1, M/2).

5. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az EKR használatával.

6. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

8. Az ajánlattevők az ajánlatukban szakmai ajánlatot kötelesek becsatolni. Az ajánlatkérő szakmai ajánlatként a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlettapasztalatát értékeli (2. ért. szempont).

9. Nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

10. Ajánlati kötöttség: 2 hónap = 60 nap.

11. Kbt. 75. § (2) bek. e) pont: alkalmazza.

12. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésének időpontjától közbeszerzés tárgyára kiterjedő, 3. személyek dologi és személyi sérüléses káraira fedezetet nyújtó építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítással (1.rf.: min. 150 millió Ft/év és 30 millió Ft/kár; 2.rf.: min 150 millió Ft/év és 30 millió Ft/kár; 3.rf.: min. 250 millió Ft/év és 50 millió Ft/kár; 4.rf.: min. 250 millió Ft/év és 50 millió Ft/kár; 5.rf.: 200 millió Ft/év és 50 millió Ft/kár; 6.rf.: min. 150 millió Ft/év és 30 millió Ft/kár) kell rendelkeznie.

13. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszerek ismertetése a dokumentációban.

14. Biztosítékok Kbt. 134.§(4) bek szerinti rendelkezésre bocsátásról az ajánlatban nyilatkozni kell.

15. A II.1.5) és a II.2.6) pontokban az egy forintos becsült érték csak a felhívás meghirdethetősége miatt került rögzítésre.

16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot a munkaterület rendben tartásának, a balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi előírások betartásának és betartatásának biztosításáról.

17. A nyertes AT-nek a szerződéskötésig be kell nyújtania az MSZ EN ISO 14001:2015(v egyénértékű) környvéd. vezetési rsz-nek megfelelő tanúsítványt, és az MSZ EN ISO 50001:2012(v. egyenértékű en. ir. rsz. irányítására von. intézkedések leírásával) energiairányítási rsz. tanúsítványt.

18. Közös ajánlattétel, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vétele esetén, ha az EKR nem generálja valamennyi ajánlattevő, és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részére a változásbejegyzési eljárásra, valamint a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatmintát, akkor kérjük, használják erre a célra az eljárás iratmintái között közreadott alábbi nyilatkozatokat:

— nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (III/1. dokumentum - csak ajánlattevők),

— nyilatkozatok kizáró okok tekintetében (III/2. dokumentum - ajánlattevők, és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek).

19. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199

20. Az ajánlattétel feltételeit teljes körűen a közbesz dok-k tartalm

Léase:

1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az EKR használatával.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), (5) bekezdései, és a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdései szerint. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni kell a közös ajánlattevők megállapodását a közbeszerzési dokumentációban meghatározott tartalommal.

3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

4. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételei és azok igazolása (P/1, M/1, M/2).

5. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az EKR használatával.

6. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

8. Az ajánlattevők az ajánlatukban szakmai ajánlatot kötelesek becsatolni. Az ajánlatkérő szakmai ajánlatként a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlettapasztalatát értékeli (2. ért. szempont).

9. Nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

10. Ajánlati kötöttség: 2 hónap = 60 nap.

11. Kbt. 75. § (2) bek. e) pont: alkalmazza.

12. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésének időpontjától közbeszerzés tárgyára kiterjedő, 3. személyek dologi és személyi sérüléses káraira fedezetet nyújtó építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítással (1.rf.: min. 150 millió Ft/év és 30 millió Ft/kár; 2.rf.: min 150 millió Ft/év és 30 millió Ft/kár; 3.rf.: min. 250 millió Ft/év és 50 millió Ft/kár; 4.rf.: min. 250 millió Ft/év és 50 millió Ft/kár; 5.rf.: 200 millió Ft/év és 50 millió Ft/kár; 6.rf.: min. 150 millió Ft/év és 30 millió Ft/kár) kell rendelkeznie.

13. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszerek ismertetése a dokumentációban.

14. Biztosítékok Kbt. 134.§(4) bek szerinti rendelkezésre bocsátásról az ajánlatban nyilatkozni kell.

15. A II.1.5) és a II.2.6) pontokban az egy forintos becsült érték csak a felhívás meghirdethetősége miatt került rögzítésre.

16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot a munkaterület rendben tartásának, a balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi előírások betartásának és betartatásának biztosításáról.

17. A nyertes AT-nek a szerződéskötésig be kell nyújtania az MSZ EN ISO 14001:2015(v egyénértékű) környvéd. vezetési rsz-nek megfelelő tanúsítványt, és az MSZ EN ISO 50001:2012(v. egyenértékű en. ir. rsz. irányítására von. intézkedések leírásával) energiairányítási rsz. tanúsítványt.

18. Közös ajánlattétel, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vétele esetén EKR által nem generált nyilatkozatmintára vonatkozó szabályok a közbeszerzési dokumentumokban.

19. Konzultációnak nem minősülő helyszíni bejárás: 1.rf. 17.7.2018 09:00. - Palatinus Strandfürdő főbejárat;2.rf. 16.7.2018 11:00 - Széchenyi Gyógyfürdő a Cirkusz felőli bejárat; 3.rf. 17.7.2018 11:00 - Pesterzsébeti Sós-jódos Fürdő az építkezés személybejárója; 4.rf. 18.7.2018 11:00 - Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő strandbejárat; 5.rf. 16.7.2018 09:00 - Paskál Gyógyfürdő strandbejárat; 6.rf. 18.7.2018 14:00 - Dandár Gyógyfürdő energetikai fejlesztése főbejárat.

20. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199

21. Az ajánlattétel feltételei teljes körűen a közbesz dok-okban.

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: További információk
En lugar de:

1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az EKR használatával.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), (5) bekezdései, és a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdései szerint. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni kell a közös ajánlattevők megállapodását a közbeszerzési dokumentációban meghatározott tartalommal.

3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

4. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételei és azok igazolása (P/1, M/1, M/2).

5. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az EKR használatával.

6. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

8. Az ajánlattevők az ajánlatukban szakmai ajánlatot kötelesek becsatolni. Az ajánlatkérő szakmai ajánlatként a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlettapasztalatát értékeli (2. ért. szempont).

9. Nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

10. Ajánlati kötöttség: 2 hónap = 60 nap.

11. Kbt. 75. § (2) bek. e) pont: alkalmazza.

12. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésének időpontjától közbeszerzés tárgyára kiterjedő, 3. személyek dologi és személyi sérüléses káraira fedezetet nyújtó építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítással (1.rf.: min. 150 millió Ft/év és 30 millió Ft/kár; 2.rf.: min 150 millió Ft/év és 30 millió Ft/kár; 3.rf.: min. 250 millió Ft/év és 50 millió Ft/kár; 4.rf.: min. 250 millió Ft/év és 50 millió Ft/kár; 5.rf.: 200 millió Ft/év és 50 millió Ft/kár; 6.rf.: min. 150 millió Ft/év és 30 millió Ft/kár) kell rendelkeznie.

13. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszerek ismertetése a dokumentációban.

14. Biztosítékok Kbt. 134.§(4) bek szerinti rendelkezésre bocsátásról az ajánlatban nyilatkozni kell.

15. A II.1.5) és a II.2.6) pontokban az egy forintos becsült érték csak a felhívás meghirdethetősége miatt került rögzítésre.

16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot a munkaterület rendben tartásának, a balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi előírások betartásának és betartatásának biztosításáról.

17. A nyertes AT-nek a szerződéskötésig be kell nyújtania az MSZ EN ISO 14001:2015(v egyénértékű) környvéd. vezetési rsz-nek megfelelő tanúsítványt, és az MSZ EN ISO 50001:2012(v. egyenértékű en. ir. rsz. irányítására von. intézkedések leírásával) energiairányítási rsz. tanúsítványt.

18. Közös ajánlattétel, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vétele esetén, ha az EKR nem generálja valamennyi ajánlattevő, és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részére a változásbejegyzési eljárásra, valamint a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatmintát, akkor kérjük, használják erre a célra az eljárás iratmintái között közreadott alábbi nyilatkozatokat:

— nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról (III/1. dokumentum - csak ajánlattevők),

— nyilatkozatok kizáró okok tekintetében (III/2. dokumentum - ajánlattevők, és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek).

19. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199.

20. Az ajánlattétel feltételeit teljes körűen a közbesz dok-k tartalm

Léase:

1. Az ajánlatot az ajánlattevőnek a felhívásban, és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az EKR használatával.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2), (5) bekezdései, és a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdései szerint. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatba csatolni kell a közös ajánlattevők megállapodását a közbeszerzési dokumentációban meghatározott tartalommal.

3. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. alapján meg kell jelölni a közbesz. azon részeit, mely teljesítéséhez alváll-t kíván igénybe venni, ill. ezen részek esetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

4. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbbak az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételei és azok igazolása (P/1, M/1, M/2).

5. Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban, írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az EKR használatával.

6. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdésében foglaltak szerint azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésben foglaltakkal élni kíván, és az ott meghatározott körben nem kíván újabb hiánypótlást elrendelni.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, amelyeket a dokumentáció és a Kbt. előír.

8. Az ajánlattevők az ajánlatukban szakmai ajánlatot kötelesek becsatolni. Az ajánlatkérő szakmai ajánlatként a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek többlettapasztalatát értékeli (2. ért. szempont).

9. Nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.

10. Ajánlati kötöttség: 2 hónap = 60 nap.

11. Kbt. 75. § (2) bek. e) pont: alkalmazza.

12. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésének időpontjától közbeszerzés tárgyára kiterjedő, 3. személyek dologi és személyi sérüléses káraira fedezetet nyújtó építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítással (1.rf.: min. 150 millió Ft/év és 30 millió Ft/kár; 2.rf.: min 150 millió Ft/év és 30 millió Ft/kár; 3.rf.: min. 250 millió Ft/év és 50 millió Ft/kár; 4.rf.: min. 250 millió Ft/év és 50 millió Ft/kár; 5.rf.: 200 millió Ft/év és 50 millió Ft/kár; 6.rf.: min. 150 millió Ft/év és 30 millió Ft/kár) kell rendelkeznie.

13. A részszempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszerek ismertetése a dokumentációban.

14. Biztosítékok Kbt. 134.§(4) bek szerinti rendelkezésre bocsátásról az ajánlatban nyilatkozni kell.

15. A II.1.5) és a II.2.6) pontokban az egy forintos becsült érték csak a felhívás meghirdethetősége miatt került rögzítésre.

16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot a munkaterület rendben tartásának, a balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi előírások betartásának és betartatásának biztosításáról.

17. A nyertes AT-nek a szerződéskötésig be kell nyújtania az MSZ EN ISO 14001:2015(v egyénértékű) környvéd. vezetési rsz-nek megfelelő tanúsítványt, és az MSZ EN ISO 50001:2012(v. egyenértékű en. ir. rsz. irányítására von. intézkedések leírásával) energiairányítási rsz. tanúsítványt.

18. Közös ajánlattétel, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vétele esetén EKR által nem generált nyilatkozatmintára vonatkozó szabályok a közbeszerzési dokumentumokban.

19. Konzultációnak nem minősülő helyszíni bejárás: 1.rf. 17.7.2018 09:00. - Palatinus Strandfürdő főbejárat; 2.rf. 16.7.2018 11:00 - Széchenyi Gyógyfürdő a Cirkusz felőli bejárat; 3.rf. 17.7.2018 11:00 - Pesterzsébeti Sós-jódos Fürdő az építkezés személybejárója; 4.rf. 18.7.2018 11:00 - Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő strandbejárat; 5.rf. 16.7.2018 09:00 - Paskál Gyógyfürdő strandbejárat; 6.rf. 18.7.2018 14:00 - Dandár Gyógyfürdő energetikai fejlesztése főbejárat

20. FAKSZ: dr. Barna Orsolya, lajstromszám 00199

21. Az ajánlattétel feltételei teljes körűen a közbesz dok-okban.

VII.2)Otras informaciones adicionales: