Suministros - 304831-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdansk: Reactivos químicos

2018/S 134-304831

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
Gdańsk
80-309
Polonia
Persona de contacto: Rafał Rzepecki, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 115 I piętro
Correo electrónico: sekretariatdzp@ug.edu.pl
Fax: +48 585233110
Código NUTS: PL634

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://ug.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.ug.edu.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia Publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych w częściach I-V dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego

Número de referencia: A120-211-121/18/RR
II.1.2)Código CPV principal
33696300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 33696300-8 (odczynniki chemiczne).

2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych – w częściach I-V, zwana w dalszej części SIWZ „odczynnikami”, dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.

3. Przedmiot zamówienia opisany jest w załączniku nr 1 a do SIWZ – formularz cenowo-przedmiotowy, odpowiednio do części I-V. Podane parametry odczynników są minimalnymi jakie muszą zostać spełnione.

4. Pod pojęciem „sukcesywnej dostawy” należy rozumieć sukcesywne (częściowe) dostarczanie odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego. Dostawy odczynników będą odbywać się w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 na podstawie zamówień składanych drogą elektroniczną przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, zgodnie z § 5 ust. 13 pkt 2 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, transportem i na koszt Wykonawcy, wraz z wyładunkiem wykonanym przez Wykonawcę w miej...

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 5
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 5
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce dostaw: jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego wymienione w rozdziale III pkt 5 SIWZ

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: termin dostawy zamówień częściowych / Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa opcji) poprzez rezygnację maksymalnie o 20 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2 umowy. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

15. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych i zagranicznych. Zamawiający podaje w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.14)Información adicional

Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych i zagranicznych. Zamawiający podaje w załączniku nr 7 do SIWZ wykaz projektów obecnie obowiązujących na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie trwania umowy mogą obowiązywać również nowe projekty.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce dostaw: jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego wymienione w rozdziale III pkt 5 SIWZ

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: termin dostawy zamówień częściowych / Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa opcji) poprzez rezygnację maksymalnie o 20 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2 umowy. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

15. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych i zagranicznych. Zamawiający podaje w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.14)Información adicional

Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych i zagranicznych. Zamawiający podaje w załączniku nr 7 do SIWZ wykaz projektów obecnie obowiązujących na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie trwania umowy mogą obowiązywać również nowe projekty.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce dostaw: jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego wymienione w rozdziale III pkt 5 SIWZ

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: termin dostawy zamówień częściowych / Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa opcji) poprzez rezygnację maksymalnie o 20 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2 umowy. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

15. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych i zagranicznych. Zamawiający podaje w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.14)Información adicional

Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych i zagranicznych. Zamawiający podaje w załączniku nr 7 do SIWZ wykaz projektów obecnie obowiązujących na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie trwania umowy mogą obowiązywać również nowe projekty.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

4

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce dostaw: jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego wymienione w rozdziale III pkt 5 SIWZ

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: termin dostawy zamówień częściowych / Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa opcji) poprzez rezygnację maksymalnie o 20 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2 umowy. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

15. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych i zagranicznych. Zamawiający podaje w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.14)Información adicional

Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych i zagranicznych. Zamawiający podaje w załączniku nr 7 do SIWZ wykaz projektów obecnie obowiązujących na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie trwania umowy mogą obowiązywać również nowe projekty.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

5

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce dostaw: jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego wymienione w rozdziale III pkt 5 SIWZ

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: termin dostawy zamówień częściowych / Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części przedmiotu zamówienia (w ramach prawa opcji) poprzez rezygnację maksymalnie o 20 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 2 umowy. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziana rezygnacja (opcja) spowoduje odpowiednią zmianę ostatecznej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

15. Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych i zagranicznych. Zamawiający podaje w załączniku nr 7 do SIWZ

II.2.14)Información adicional

Zamawiający informacyjnie podaje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić zamówienia, które będą opłacane z projektów unijnych i zagranicznych. Zamawiający podaje w załączniku nr 7 do SIWZ wykaz projektów obecnie obowiązujących na Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie trwania umowy mogą obowiązywać również nowe projekty.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII SIWZ

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII SIWZ

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII SIWZ

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII SIWZ

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy.

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII SIWZ

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Dostawy odczynników będą odbywać się w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego drogą elektroniczną, zgodnie z § 5 ust. 13 pkt 2 umowy, transportem i na koszt Wykonawcy. Zamówiona dostawa powinna być realizowana w maksymalnie najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż określony w § 2 ust. 2.

2. Dostawę każdorazowo uważać się będzie za zrealizowaną w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2, jeżeli wszystkie pozycje zamieszczone w zamówieniu częściowym zostaną dostarczone do miejsca dostawy i odebrane w całości protokołem odbioru, podpisanym przez strony bez zastrzeżeń.

3. Za datę złożenia zamówienia przyjmuje się datę przesłania zamówienia do Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Uniwersytetu Gdańskiego.

4. Za datę rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się pierwszy dzień roboczy* po dniu przesłania zamówienia do Wykonawcy przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/08/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/08/2018
Hora local: 11:15
Lugar:

W budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 110, I piętro

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Rafał Rzepecki Przewodniczący

(DZP UG)

Marek Bocian

Sekretarz Komisji

(DZP UG)

Joanna Jętczak

Członek Komisji

(ZZiOT WCH)

Monika Zarzycka

Członek Komisji

(ZZiOT WCH)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

13. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, zwany dalej Zamawiającym.

b) Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – po wyborze oferty najkorzystniejszej – w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp” oraz w oparciu

O przepisy art. 8, 10 i 11 ustawy z dnia 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1764 z późn. zm.).

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w lit. c) jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp wraz z przepisami wykonawczymi,

W tym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp*.

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

h) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**,

— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

* Wyjaśnienie: dotyczy zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, zgodnie z SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Strony ustalają, że w momencie objęcia Zamawiającego wynikającym z przepisów prawa wymogiem przyjmowania faktur wyłącznie w postaci e-faktury, wprowadzony zostanie stosowny aneks dostosowujący postanowienia niniejszej umowy do realizacji ww. obowiązku.

Dostawy odczynników będą odbywać się w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego drogą elektroniczną, zgodnie z § 5 ust. 13 pkt 2 umowy, transportem i na koszt Wykonawcy. Zamówiona dostawa powinna być realizowana w maksymalnie najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż określony w § 2 ust. 2.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018