Suministros - 304840-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Stargard: Gasoil

2018/S 134-304840

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie
810539491
Wojska Polskiego 119
Stargard
73-110
Polonia
Persona de contacto: Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie
Teléfono: +48 915771832
Correo electrónico: zsstargard@szczecin.lasy.gov.pl
Código NUTS: PL428

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/

Dirección del perfil de comprador: http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.zslpstargard.szczecin.lasy.gov.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Jednostka Skarbu Państwa nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Principal actividad
Otra actividad: gospodarka leśna

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup paliw płynnych w latach 2018-2021 dla pojazdów Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie

Número de referencia: DT.270.2.5.2018
II.1.2)Código CPV principal
09134100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup paliw płynnych w latach 2018-2021 dla pojazdów Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 601 626.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09132100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zakup w/w paliw będzie realizowany sukcesywnie na terenie całej Polski, na stacjach paliw Wykonawcy w transakcjach bezgotówkowych, za pomocą kart elektronicznych wystawionych przez Wykonawcę na pojazd

II.2.4)Descripción del contrato:

3.3. Ilości poszczególnych paliw:

— olej napędowy ON – 576 000 litrów

— benzyna bezołowiowa Pb95 – 24 000 litrów.

3.4. Zamawiający zastrzega, że podane ilości w/w paliw są szacunkowe. Zakup tych paliw będzie dokonywany sukcesywnie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega również, że wartość zamówienia może ulec zmianie.

3.5. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup w/w paliw w transakcjach bezgotówkowych za pomocą kart elektronicznych dostarczonych nieodpłatnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zakup będzie realizowany w formie tankowania do zbiorników pojazdów należących do Zamawiającego na stacjach paliw Wykonawcy zlokalizowanych na terenie całej Polski.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

3.16. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dostawę dodatkowej ilości przedmiotu zamówienia o analogicznych parametrach, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia dostaw objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Dostawy będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 30 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 2 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 19/10/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Sala konferencyjna w budynku ZSLP w Stargardzie

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Rok 2021.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odowlania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odowlania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP może skorzystać ze środków ochrony prawnej określonych w dziale VI Pzp tj. odwołanie i skarga do sądu.

20.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

20.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

20.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

20.5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 Pzp

20.6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odowlania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018