Suministros - 304849-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipamiento médico

2018/S 134-304849

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
ul. Stępińska 19/25
Warszawa
00-739
Polonia
Persona de contacto: Szpital Czerniakowski Sp z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa
Teléfono: +48 223186313
Correo electrónico: zakupy_rtg@szpitalczerniakowski.waw.pl
Fax: +48 223186341
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalczerniakowski.waw.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.szpitalczerniakowski.waw.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spółka z o.o.
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa aparatu do ultrasonografii na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

Número de referencia: 62/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu do ultrasonografii na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi (granicznymi) stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Wykonawca ma obowiązek wypełnić go i załączyć do Oferty (Oferowane parametry techniczne/graniczne), pod rygorem odrzucenia oferty bez dalszej oceny.

3) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych urządzeń medycznych, wyprodukowanych w 2017 lub 2018 roku, pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej, oznakowanego symbolem CE i nieobciążonego prawami osób trzecich, oraz ich instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia.

4) Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, Zakład Diagnostyki Obrazowej

II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu do ultrasonografii na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami technicznymi (granicznymi) stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Wykonawca ma obowiązek wypełnić go i załączyć do Oferty (Oferowane parametry techniczne/graniczne), pod rygorem odrzucenia oferty bez dalszej oceny.

3) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych urządzeń medycznych, wyprodukowanych w 2017 lub 2018 roku, pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski lub Unii Europejskiej, oznakowanego symbolem CE i nieobciążonego prawami osób trzecich, oraz ich instalacja, uruchomienie oraz wszystkie czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem urządzenia.

4) Wykonawca zapewnia, że dostarczona konfiguracja urządzeń stanowiąca przedmiot zamówienia, stanowi jego własność, jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest obciążona prawami osób trzecich.

5) Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Wykonawcy zostały określone w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

6) Dostarczony przedmiot zamówienia winien być zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika. Jeśli oryginalna dokumentacja jest sporządzona w innym języku, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski.

7) W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

8) Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach, jakie zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, lecz oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

a) Ofertą równoważną są produkty lub rozwiązania, które odpowiadają pod względem jakości i funkcjonalności produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ.

b) Na Wykonawcy składającym ofertę równoważną spoczywa obowiązek udowodnienia równoważności oferowanych produktów.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy Pzp.

Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie jest składane w formie „JEDZ”, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE, z zastrzeżeniem, iż JEDZ musi być złożony w formie zgodnej z treścią załącznika Nr 8 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału Zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia będzie żądał dokumentów o których mowa w § 5 pkt. 1)-6) i 9)-10) oraz odpowiednio w § 7-8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

1) kopii Deklaracji Zgodności wystawionej przez wytwórcę wyrobu (jeżeli dotyczy przedmiotu zamówienia);

2) kopii Certyfikatu CE/certyfikatów jednostek notyfikowanych, które brały udział w procedurze oceny zgodności wyrobu (jeżeli dotyczy przedmiotu zamówienia);

3) Firmowe Materiały Informacyjne Producenta (w języku polskim), zwane dalej FMI, które potwierdzą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ. Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy; W FMI powinny być zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne podlegające weryfikacji i ocenie, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku braku potwierdzenie wymaganych parametrów, zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ, w FMI Wykonawca dołączy oświadczenie producenta przedmiotu zamówienia lub też oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymaganych parametrów.

Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Uwaga! Do oferty należy dołączyć Firmowe Materiały Informacyjne Producenta (w języku polskim), zwane dalej FMI, które potwierdzą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ w zakresie parametrów ocenianych (Kryterium Nr 3 „Jakość”). W przypadku braku potwierdzenie wymaganych parametrów, zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ, w FMI Wykonawca dołączy oświadczenie producenta lub też Wykonawcy przedmiotu zamówienia o spełnianiu wymaganych parametrów.

4) oświadczenie o podleganiu/niepodleganiu obowiązkowi dokonania zgłoszenia/ powiadomienia danych o wyrobie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie art. 58 ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 211, ze zm.) oraz alternatywnie - Szczegóły w rozdz. III ust. 4 SIWZ. Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wskazanym powyżej projekcie umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 28/08/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 28/08/2018
Hora local: 10:15
Lugar:

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o., ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, pawilon administracyjny, pok. 120 (Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.25 a ust. 1 ustawy Pzp składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 28.8.2018 roku, do godz. 10:00 wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 PLN; Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe dostawy dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów albo zwiększenie bieżących dostaw, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Do oferty należy dołączyć Firmowe Materiały Informacyjne Producenta (w języku polskim), zwane dalej FMI, które potwierdzą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ w zakresie parametrów ocenianych (Kryterium Nr 3 „Jakość”). Każdą ze stron katalogowych należy opisać, którego zakresu i pozycji dotyczy. W FMI powinny być zaznaczone wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne podlegające ocenie, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku braku potwierdzenie wymaganych parametrów, zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ, w FMI Wykonawca dołączy oświadczenie producenta lub też Wykonawcy przedmiotu zamówienia o spełnianiu wymaganych parametrów. Zamawiający nie przewiduje stawiania wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, zgodnie z art. 36 a ustawy Pzp. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę: prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją w ramach zamówienia na dostawy, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt. 2) ustawy Pzp. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał nazwy firm Podwykonawców, zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Pzp. W sytuacji sprzeczności postanowień SIWZ, wyjaśnień do SIWZ lub modyfikacji SIWZ w stosunku do ustawy Prawo zamówień publicznych, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, o których mowa w art. 36 ust. 2pkt. 6) ustawy Pzp. W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):

1) Oświadczenia Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i stosowania (...), Oświadczenia, że dysponuje kompletem dokumentów wystawionych przez uprawnione jednostki, wymagane polskimi przepisami prawa (...), Oświadczenia, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm oraz oznaczony jest znakiem CE i posiada dopuszczenie do obrotu wymagane prawem, Oświadczenia, iż dany asortyment oferowany w ramach przedmiot zamówienia nie jest wyrobami medycznym, jeśli dotyczy (...) - szczegóły rozdz. I ust. 2) SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn.zm.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018