Internetske stranice TED-a bit će spremne za e-obrasce od 2. studenoga 2022. Pretraživanje se promijenilo: prilagodite unaprijed definirane stručne upite. Upoznajte se s promjenama u rubrici Novosti o stranici i na ažuriranim stranicama za pomoć.

Roba - 304881-2014

Prikaži smanjeni prikaz

09/09/2014    S172

Hrvatska-Varaždin: Usluge financijskog leasinga

2014/S 172-304881

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Čistoća d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 02371889218
Poštanska adresa: Ognjena Price 13
Mjesto: Varaždin
Poštanski broj: 42 000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Jelaković & partneri, odvjetničko društvo, j.t.d.
Na pažnju (osoba za kontakt): Senka Žitnjak, Franjo Rajner
E-pošta: senka.zitnjak@jelakovic.comfrajner0@gmail.com
Telefon: +385 42212996
Telefaks: +385 42660312

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2014%2fS+003-0042067

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: skupljanje otpada za potrebe drugih, prijevoz otpada itd.
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Službeni naziv: općina Trnovec Bartolovečki
Nacionalni registracijski broj: 06955881275
Poštanska adresa: Bartolovečka 76
Mjesto: Trnovec Bartolovečki
Poštanski broj: 42202
Država: Hrvatska

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Nabava novih komunalnih vozila putem financijskog leasinga - nabava 2 nova komunalna vozila za sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i sekundarnih sirovina sa nadogradnjom zapremine 23 m3 i sustavom za automatsku identifikaciju spremnika pri sakupljanju otpada.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Najam s pravom kupnje
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41.

NUTS kod HR014 Varaždinska županija

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Nabava novih komunalnih vozila putem financijskog leasinga.
Nabava 2 nova komunalna vozila za sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i sekundarnih sirovina sa nadogradnjom zapremine 23 m3 i sustavom za automatsku identifikaciju spremnika pri sakupljanju otpada.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

66114000 Usluge financijskog leasinga

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 5 429 803,19 HRK

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
JN 05/2014
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2014/S 97-169172 od 21.5.2014

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Ugovor br.: 45606/14, 45607/14 Grupa br: 1 - Naziv grupe: Nabava novih komunalnih vozila putem financijskog leasinga - nabava dva nova komunalna vozila za sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i sekundarnih sirovina sa nadogradnjom zapremine 23 m3 i sustavom za automatsku identifikaciju spremnika pri sakupljanju otpada
V.1)Datum sklapanja ugovora :
28.8.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 1
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: ERSTE & STEIERMARKISCHE S-LEASING d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 46550671661
Poštanska adresa: Zelinska 3
Mjesto: ZAGREB
Poštanski broj: 10 000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 3 960 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 5 429 803,19 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj mjeseci: 60
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u roku 10 dana i to od dana:
1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji;
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije;
3. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda;
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4)Datum slanja ove objave:
5.9.2014