Bauleistung - 304887-2020

30/06/2020    S124    Bauleistung - Ergänzende Angaben - Wettbewerblicher Dialog 

Polen-Warschau: Bauarbeiten für Kraftwerke und Heizkraftwerke

2020/S 124-304887

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 099-238197)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Energia Ciepła S.A.
Nationale Identifikationsnummer: KRS 0000013479
Postanschrift: ul. Złota 59
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-120
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Emilia Staniak
E-Mail: Emilia.Staniak@gkpge.pl
Telefon: +48 126209713

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.pgeenergiaciepla.pl/

Adresse des Beschafferprofils: https://swpp2.gkpge.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa bloku gazowego w oparciu o turbinę gazową z wodnym kotłem odzysknicowym oraz budowa gazowych kotłów wodnych typu KRS dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach

Referenznummer der Bekanntmachung: POST/PEC/PEC/ZCS/00789/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45251000 Bauarbeiten für Kraftwerke und Heizkraftwerke
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa bloku gazowego w oparciu o turbinę gazową z wodnym kotłem odzysknicowym oraz budowa gazowych kotłów wodnych typu KRS dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach. Niniejsze zamówienie polega na budowie nowego układu kogeneracyjnego w oparciu o turbozespół gazowy z wodnym kotłem odzysknicowym oraz budowie dwóch szczytowych kotłów wodnych gazowych (KRS) w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach. Zamawiający przewiduje również zawarcie umowy na świadczenie usługi długoterminowego serwisowania turbozespołu gazowego przez okres od uruchomienia turbozespołu do czasu wykonania planowego przeglądu ścieżki gorących gazów HGPI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty będzie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, natomiast informacje dotyczące prowadzonego postępowania i wymagania Zamawiającego dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: https://swpp2.gkpge.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 099-238197

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.2
Anstatt:

I. 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu dotyczące: Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

a)posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę pozwalającą na wykonanie Zamówienia w wysokości co najmniej 80 000 000 PLN;

b)posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100) lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

3.W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przedpublikacją Ogłoszenia o Zamówieniu.

4.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp składa wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu poniższe dokumenty:

a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego

II. 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu dotyczące: Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali jako generalny wykonawca inwestycji:

— przynajmniej 1 (jedno) zamówienie, którego zakres przedmiotowy obejmował zaprojektowanie, budowę, dostawy oraz uruchomienie zakończone przejęciem przez odbiorcę do eksploatacji turbiny gazowej o mocy nominalnej elektrycznej brutto minimum 3 MWe,

— przynajmniej 1 (jedno) zamówienie, którego zakres przedmiotowy obejmował zaprojektowanie, budowę, dostawę i uruchomienie zakończone przejęciem przez odbiorcę do eksploatacji kotła odzysknicowego o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt.

Zamawiający dopuszcza, aby warunek określony w tiret 1 oraz tiret 2, został spełniony przez Wykonawcę w jednym lub dwóch oddzielnych zamówieniach.

b)w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali jako generalny wykonawca inwestycji przynajmniej 1 (jedno)zamówienie, którego zakres przedmiotowy obejmował kompleksowe wykonanie lub dostawę oraz uruchomienie zakończone przejęciem przez odbiorcę do eksploatacji gazowych kotłów wodnych o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt;

c)wykonywali należycie przez okres co najmniej kolejnych 24 miesięcy przypadających w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, przynajmniej 1 (jedno) zamówienie, polegające na świadczeniu długoterminowego serwisu turbozespołu gazowego z turbiną gazową lub turbiny gazowej, której moc elektryczna znamionowa netto w warunkach ISO wynosiła nie mniej niż 3 MWe, w tym wykonali w ramach tego serwisu remont kapitalny polegający w szczególności na wymianie łopatek w części gorącej turbiny. (cd.).

muss es heißen:

I. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w wysokości co najmniej 30 000 000 PLN;

b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100) lub równowartości tej kwoty w innej walucie.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu.

4.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp składa wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu poniższe dokumenty:

a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego

II. 1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

a) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali jako generalny wykonawca inwestycji:

— przynajmniej 1 (jedno) zamówienie, którego zakres przedmiotowy obejmował zaprojektowanie, budowę, dostawy oraz uruchomienie zakończone przejęciem przez odbiorcę do eksploatacji turbiny gazowej o mocy nominalnej elektrycznej brutto minimum 3 MWe,

— przynajmniej 1 (jedno) zamówienie, którego zakres przedmiotowy obejmował zaprojektowanie, budowę, dostawę i uruchomienie zakończone przejęciem przez odbiorcę do eksploatacji kotła odzysknicowego o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt.

Zamawiający dopuszcza, aby warunek określony w tiret 1 oraz tiret 2, został spełniony przez Wykonawcę w jednym lub dwóch oddzielnych zamówieniach,

b) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali jako generalny wykonawca inwestycji przynajmniej 1 (jedno) zamówienie, którego zakres przedmiotowy obejmował kompleksowe wykonanie lub dostawę oraz uruchomienie zakończone przejęciem przez odbiorcę do eksploatacji gazowych lub olejowo-gazowych kotłów wodnych o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt;

c) wykonywali należycie przez okres co najmniej kolejnych 24 miesięcy przypadających w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, przynajmniej 1 (jedno) zamówienie, polegające na świadczeniu długoterminowego serwisu turbozespołu gazowego z turbiną gazową lub turbiny gazowej, której moc elektryczna znamionowa netto w warunkach ISO wynosiła nie mniej niż 3 MWe, w tym wykonali w ramach tego serwisu remont kapitalny polegający w szczególności na wymianie łopatek w części gorącej turbiny. (cd.).

Abschnitt Nummer: III.1.1
Anstatt:

1.W niniejszym Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Ustawy oraz ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) Ustawy Pzp.

1.2 Spełniają warunki udziału w Postępowaniu, zgodnie z pkt 12.3 Instrukcji, tj. III 1.2) Ogłoszenia.

2.Wykonawca na potwierdzenie wymagań, o których mowa w pkt 1. zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem Portalu Zakupowego wraz z Wnioskiem następujących dokumentów: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), przy czym należy go złożyć w formie elektronicznej, a plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami opisanymi w pkt 20 Instrukcji. W zakresie Części II, III, IV sekcja α (Wykonawca ogranicza się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV) oraz Część V - VI. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, zobowiązuje te podmioty do złożenia JEDZ w formie elektronicznej zgodnie z instrukcją złożenia JEDZ (pkt 20 Instrukcji). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu o których mowa w pkt III 1.2) Ogłoszenia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z Wnioskiem zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”). Wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 4 do Instrukcji.

4. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu trzeciego. Jeżeli uprawnienie osoby / osób podpisującej / podpisujących Zobowiązanie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane podpisem kwalifikowanym mocodawców lub jego kopię poświadczoną podpisem kwalifikowanym notariusza.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

muss es heißen:

1. W niniejszym postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy oraz ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp.

1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt 12.3 Instrukcji, tj. III 1.2 ogłoszenia.

2. Wykonawca na potwierdzenie wymagań, o których mowa w pkt 1 zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem portalu zakupowego wraz z wnioskiem następujących dokumentów: Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), przy czym należy go złożyć w formie elektronicznej, a plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami opisanymi w pkt 20 Instrukcji. W zakresie części II, III, IV sekcja α (Wykonawca ogranicza się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV) oraz część V–VI. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązuje te podmioty do złożenia JEDZ w formie elektronicznej zgodnie z instrukcją złożenia JEDZ (pkt 20 Instrukcji). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt III 1.2 Ogłoszenia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z Wnioskiem zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”). Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do Instrukcji.

4. Zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu trzeciego. Jeżeli uprawnienie osoby / osób podpisującej / podpisujących Zobowiązanie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane podpisem kwalifikowanym mocodawców lub jego kopię poświadczoną podpisem kwalifikowanym notariusza.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Abschnitt Nummer: II.2.9
Anstatt:

Przewidywana liczba kandydatów: 6

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1.Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego tych Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, w liczbie nie większej niż 6 (sześć).

2.Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu będzie większa niż 6 (sześć),Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego Wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji opisanych poniżej, przy czym zostaną przyjęte następujące zasady:

2.1.Zamawiający przyzna 1 pkt za każde dodatkowe zamówienie (ponad 1 zamówienie wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 12.3.2. lit. a) Instrukcji zrealizowane przez Wykonawcę, obejmujące: zaprojektowanie, budowę, dostawy oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie zakończone przejęciem przez odbiorcę do eksploatacji bloku gazowego z turbiną gazową o mocy nominalnej elektrycznej minimum 3 MWe i kotłem odzysknicowym o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt;

2.2.Zamawiający przyzna 1 pkt za każde dodatkowe zamówienie (ponad 1 zamówienie wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 12.3.2 lit. b) Instrukcji zrealizowane przez Wykonawcę, obejmujące: kompleksowe wykonanie lub dostawę oraz uruchomienie zakończone przejęciem przez odbiorcę do eksploatacji gazowych kotłów wodnych o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt.

UWAGA: Zamawiający uwzględni nie więcej niż 10 referencji potwierdzających spełnienie każdego z w/w warunków.

3.Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium selekcji, na ostatnim 6 (szóstym) miejscu upoważniającym do zakwalifikowania do kolejnego etapu Postępowania będzie więcej niż 1 (jeden) Wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do dalszego etapu Postępowania Wykonawcę, który wykaże się posiadaniem własnych środków finansowanych lub zdolnością kredytową w największej wysokości spośród wykazanych przez Wykonawców.

4.Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu jest mniejsza lub równa liczbie określonej w pkt 1 Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców spełniających te warunki, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1d Ustawy Pzp.

5.Wykonawcę niezaproszonego do dialogu konkurencyjnego traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.

muss es heißen:

Przewidywana liczba kandydatów: 6

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

1. Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego tych Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie nie większej niż 6 (sześć).

2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 6 (sześć), Zamawiający zaprosi do dialogu konkurencyjnego Wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji opisanych poniżej, przy czym zostaną przyjęte następujące zasady:

2.1. Zamawiający przyzna 1 pkt za każde dodatkowe zamówienie (ponad 1 zamówienie wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 12.3.2 lit. a instrukcji zrealizowane przez Wykonawcę, obejmujące łącznie:

— zaprojektowanie, budowę, dostawy oraz uruchomienie zakończone przejęciem przez odbiorcę do eksploatacji turbiny gazowej o mocy nominalnej elektrycznej brutto minimum 3 MWe,

— zaprojektowanie, budowę, dostawę i uruchomienie zakończone przejęciem przez odbiorcę do eksploatacji kotła odzysknicowego o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt.

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w zakresie opisanym powyżej w tiret 1 oraz tiret 2, uzyskanym w ramach realizacji jednego lub dwóch oddzielnych zamówień.

Zamawiający przydzieli 1 pkt niezależnie od tego, czy wykonawca wykaże się realizacją określonego powyżej zakresu w ramach jednego czy dwóch oddzielnych zamówień.

2.2. Zamawiający przyzna 1 pkt za każde dodatkowe zamówienie (ponad 1 zamówienie wykazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 12.3.2 lit. b instrukcji zrealizowane przez Wykonawcę, obejmujące: kompleksowe wykonanie lub dostawę oraz uruchomienie zakończone przejęciem przez odbiorcę do eksploatacji gazowych lub olejowo-gazowych kotłów wodnych o mocy nominalnej cieplnej minimum 5 MWt.

Uwaga: Zamawiający uwzględni nie więcej niż 10 referencji potwierdzających spełnienie każdego z ww. warunków.

3. Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium selekcji, na ostatnim 6 (szóstym) miejscu upoważniającym do zakwalifikowania do kolejnego etapu postępowania będzie więcej niż 1 (jeden) Wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do dalszego etapu postępowania Wykonawcę, który wykaże się posiadaniem własnych środków finansowanych lub zdolnością kredytową w największej wysokości spośród wykazanych przez Wykonawców.

4. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jest mniejsza lub równa liczbie określonej w pkt 1, Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców spełniających te warunki, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1d ustawy Pzp.

5. Wykonawcę niezaproszonego do dialogu konkurencyjnego traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: