Suministros - 304890-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Ostrołęka: Autobuses de plataforma rebajada

2018/S 134-304890

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Miasto Ostrołęka
pl. Gen. J. Bema 1
Ostrołęka
07-410
Polonia
Persona de contacto: Marzena Suski
Teléfono: +48 297654271
Correo electrónico: zp@um.ostroleka.pl
Fax: +48 297654325
Código NUTS: PL924

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ostroleka.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.ostroleka.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

"Zakup autobusów wyposażonych w silniki normy EURO 6 (5 szt.). Zadanie: Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego (...)"

Número de referencia: KPZ.271.24.2018
II.1.2)Código CPV principal
34121400
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

„Zakup autobusów wyposażonych w silniki normy EURO 6 (5 szt.)”. Zadanie: Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) 5 szt. fabrycznie nowych autobusów (rok produkcji 2018 lub 2019) miejskich niskopodłogowych, przystosowanych do zasilania ekologicznymi biopaliwami, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 29 ust. 5 oraz w art. 30 ust. 9 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34121100
48813100
48813000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL924
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ostrołęka

II.2.4)Descripción del contrato:

„Zakup autobusów wyposażonych w silniki normy EURO 6 (5szt.)”. Zadanie: Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) 5 szt. fabrycznie nowych autobusów (rok produkcji 2018 lub 2019) miejskich niskopodłogowych, przystosowanych do zasilania ekologicznymi biopaliwami, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 29 ust. 5 oraz w art. 30 ust. 9 ustawy Pzp.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III SIWZ.

Równoważność

1) Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.

2) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń i materiałów to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne” i należy je traktować jako propozycje.

3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w takim zakresie i w taki sposób, aby zastosowane materiały/urządzenia miały parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, oraz spełniały funkcję, jakiej mają służyć, były kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, tak aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt, oraz nie wpływał na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.

4) Wszystkie użyte nazwy własne urządzeń i materiałów są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń należy je traktować pomocniczo. Dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych do opisanych przez Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych oraz estetycznych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne, użytkowe oraz estetyczne niż określony przez Zamawiającego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 28/06/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA 04.03.01-14-8111/17

II.2.14)Información adicional

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną", Działanie 4.3. "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza", Poddziałanie 4.3.1."Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 11.1. SIWZ;

2) nie podlegają wykluczeniu.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe;

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:

1) Aktualny na dzień składania ofert JEDZ, wstępnie potwierdzający niepodleganie przez Wykonawcę wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, sporządzony na podstawie wzoru przygotowanego przez Zamawiającego i zamieszczonego na jego stronie internetowej dotyczącej niniejszego postępowania, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Uwaga: w części IV Kryteria kwalifikacji wykonawca wypełnia sekcję α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV).

JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

Uwaga. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

JEDZ należy przesłać na adres email: zp@um.ostroleka.pl

Sposób złożenia został szczegółowo opisany w pkt. 29.3. - 29.4. SIWZ.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu – składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę/sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.

Wstępna weryfikacja spełnienia warunku zostanie dokonana w oparciu o JEDZ przesłany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: zp@um.ostroleka.pl

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Uwaga:

1) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu o którym mowa w pkt 13.3.2. SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów,

Zgodnie z art. 26 ust 2c ustawy Pzp,

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp (w zakresie braku podstaw do wykluczenia):

W celu udokumentowania braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

5) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

6) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

c.d.

7) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 2.1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) pkt 2.2) do 2.4). SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.3), 2.4), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.1) i 2.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu.

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 dostawy nowych autobusów niskopodłogowych zasilanych olejem napędowym.

Wstępna weryfikacja spełnienia warunku zostanie dokonana w oparciu o JEDZ przesłany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: zp@um.ostroleka.pl

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Propozycja treści wykazu została zamieszczona w pkt 30 niniejszej SIWZ (załącznik nr 4 do SIWZ).

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Uwaga:

W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w danym dniu brak średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z dnia następnego.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

I. Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:

1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

2) Dokument wydany przez certyfikowaną jednostkę z badań przeprowadzonych na podstawie procedury badawczej SORT-2 opracowanej przez International Association of Public Transport (UITP) dla zaoferowanych autobusów w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (uwaga: zgodnie z pkt 19.1.7. SIWZ),

3) Dane stanowiące podstawę oceny w przyjętych kryteriach oceny ofert, sporządzone wg załącznika nr 1a do SIWZ,

4) Szczegółowy opis techniczny z parametrami techniczno-eksploatacyjnymi oferowanych autobusów, sporządzony wg załącznika nr 1b do SIWZ,

5) Dowód wniesienia wadium,

6) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – zgodnie z punktem 19.1.4) SIWZ,

7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z pkt 14.1.SIWZ,

8) W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ).

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji umowy zawarto w projekcie umowy stanowiącym część II SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zwrotów kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający przewiduje nieistotne zmiany umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 uPzp oraz inne przewidziane w projekcie umowy - Część II SIWZ.

Wybrany Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 11:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

Urząd Miasta Ostrołęki, 07-400 Ostrołęka, Plac gen. J. Bema 1, sala nr 9, parter.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

I. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II. Wadium:

1. Informacje ogólne.

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium.

2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3) Okres ważności wadium winien obejmować okres związania ofertą.

2. Wysokość wadium wynosi 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)

3. Forma wadium:

3.1. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.2. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot, bez konieczności rozszywania/dekompletacji oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie ze wskazaniem na niej nazwy postępowania, w którym jest składane. Dokument wadialny musi identyfikować Wykonawcę oraz zawierać informację, że stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu.

4. Miejsce i sposób wniesienia wadium

4.1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 33 1020 1592 0000 2002 0266 9018

Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, jakiego postępowania przetargowego dotyczy wadium.

Do oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

4.2. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

4.3. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty zgodnie z zapisami pkt 16.3.2. SIWZ

4.4. Wadium może być wniesione również przez jednego z Wykonawców lub pełnomocnika.

5. Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 60 dni od terminu składania ofert.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

I. Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-192 ustawy Pzp.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 28.6.1. i 28.6.2. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.

II. Skarga do sądu:

1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Zakres oraz sposób postępowania zawarty jest w art. od 198a do 198g ustawy Pzp.

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018