Suministros - 304897-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento de licitación con negociación 

Dinamarca-Aarhus: Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software

2018/S 134-304897

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Aarhus Kommune
55133018
Rådhuspladsen 2
Aarhus C
8000
Dinamarca
Persona de contacto: Anna H. Mortensen
Teléfono: +45 41854881
Correo electrónico: manh@aarhus.dk
Código NUTS: DK04

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/62f56423-ccb5-4c62-af64-39ba05a3337d/homepage

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/62f56423-ccb5-4c62-af64-39ba05a3337d/publicMaterial
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/62f56423-ccb5-4c62-af64-39ba05a3337d/homepage
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/62f56423-ccb5-4c62-af64-39ba05a3337d/homepage
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Udbud af rammeaftale vedrørende indkøb af printere og tilbehør

Número de referencia: 1
II.1.2)Código CPV principal
30000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Ordregiver ønsker en Rammeaftale til indkøb af nye Printere samt den tilhørende Serviceleverance på de Printere, der bliver købt på rammeaftalen.

Rammeaftalen kommer i hovedtræk til at bestå af:

Anskaffelse af Printere og Tilbehør, herunder:

— Printere (farve og S/H),

— All-in-one,

— Netværk printere,

— Multifunktionsmaskiner.

Serviceleverance for Printere købt under Rammeaftalen, herunder:

— Forebyggende eftersyn og vedligeholdelse (udskiftning af komponenter),

— Opdatering af printerdrivere og firmware,

— Konfigurering af Printere,

— Installation, flytning, nedtagning og skrotning inkl. destruktion af databærende medier,

— Rapportering af hændelser, supportsager, ændringer, køb mv.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 25 000 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30200000
30230000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK04
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Aarhus

II.2.4)Descripción del contrato:

Se punkt II.1.4

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 25 000 000.00 DKK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

2 x 12 måneder

II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número máximo: 4
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

Tilbudsgiverne vil blive valgt blandt de konditionsmæssige og egnede ansøgere. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers økonomiske kvalifikationer og ansøgers referencer vedrørende salg af printere og tilbehør samt den tilknyttede serviceleverance, der svarer til den udbudte Rammeaftale med hovedvægten på ansøgers referencer.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Udbuddet indeholder en option, som er beskrevet i udbudsbetingelserne.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele rammeaftalen på baggrund af tilbudsgivernes indledende tilbud, og således ikke optage forhandlinger med tilbudsgiverne. Herudover forbeholder ordregiver sig retten til at tildelerammeaftalen efter modtagelse af første reviderede tilbud.

Der bliver ikke ydet et vederlag til deltagerne i forhandlingerne.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Tilbudsgiver skal oplyse årets resultat og egenkapital for hvert af de seneste 3 regnskabsår i ESPD del IV afsnit B.

Såfremt Tilbudsgiver har eksisteret i under 3 år, udfyldes ESPD del IV afsnit B, nr. 3).

Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (fx et moder- eller søsterselskab, en underleverandør eller en anden enhed), uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre enheder. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af Rammeaftalen, fx ved at fremlægge støtteerklæring for disse enheders juridiske enheders forpligtelse til at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden.

En økonomisk aktør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere enheders kapacitet, skal sikre, at Ordregiver modtager Tilbudsgivers eget ESPD sammen med et separat ESPD fra den/de støttende enhed(er), hvori der meddeles relevante oplysninger for hver af de enheder, som Tilbudsgiver baserer sig på.

Når grupper af økonomiske aktører (fx et konsortium) deltager i udbudsproceduren sammen, skal der endvidere, for hver af de deltagende økonomiske aktører, udfyldes et særskilt ESPD.

Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning herom.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Det er et mindstekrav, at Tilbudsgiver i hvert af de seneste 3 regnskabsår har haft følgende økonomiske nøgletal:

- Positiv egenkapital,

- Årets resultat før skat på minimum 5 000 000 DKK.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Tilbudsgiver skal beskrive tilbudsgivers væsentligste referencer vedrørende levering af printere og tilbehør, der svarer til de udbudte printere og tilbehør indenfor de seneste 3 år. Ved tilsvarende referencer skal der også være en beskrivelse af den tilknyttede serviceleverance til printerne.

Ved referencer, der svarer til de udbudte Printere og Tilbehør, forstås salg (inkl. levering, opstilling og konfiguration) af Printere og Tilbehør samt service på Printerne, til kommuner eller virksomheder med mere end 1 000 ansatte.

Alle 3 referencer skal indeholde leverance af det komplette sortiment. Det er således ikke tilstrækkeligt, at referencerne hver især repræsenterer et udsnit af leverancen.

Referencerne, som Tilbudsgiver angiver i ESPD del IV afsnit C udgør tilstrækkelig dokumentation for Mindstekravet til teknisk og faglig formåen, hvorfor Ordregiver ikke vil indhente yderligere dokumentation fra den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele Rammeaftalen til.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Tilbudsgiver skal inden for de seneste 3 kalenderår kunne dokumentere minimum 3 referencer på levering af Printere og Tilbehør, som svarer til de udbudte Printere og Tilbehør. Referencen skal indeholde oplysninger om:

- Opgavens art,

- Kontraktsum (hvis muligt),

- Tidspunkt for opgavens udførelse,

- Hvem arbejdet er udført for.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.5)Información sobre la negociación
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas iniciales sin negociación
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 14:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
Fecha: 28/08/2018
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Danés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Der henvises i den forbindelse til udbudsbetingelsernes punkt 4.4. Spørgsmål/svar vil blive gjort tilgængelige for samtlige tilbudsgivere i anonymiseret form på Ethics. Opmærksomheden henledes desuden på, at såfremt Aarhus Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer i udbudsmaterialet, vil der blive offentliggjort rettelsesblade på Ethics.

Tilbudsgiverne skal i forbindelse med tilbuddet aflevere et udfyldt ESPD. Vedrørende udfyldelse af ESPD henvises til angivelserne i udbudsbetingelserne. For hjælp til udfyldelse af det elektroniske ESPD henvises desuden til relevant vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Udfyldelse af ESPD'en sker direkte i Ethics.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Dinamarca
Teléfono: +45 72405708
Correo electrónico: klfu@naevneneshus.dk

Dirección de internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Dinamarca
Teléfono: +45 41715000
Correo electrónico: kfst@kfst.dk

Dirección de internet: www.kfst.dk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/07/2018