Suministros - 304899-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Elbląg: Soluciones inyectables

2018/S 134-304899

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
Elbląg
82-300
Polonia
Persona de contacto: Piotr Rynkowski
Teléfono: +48 552345547
Correo electrónico: prynkowski@szpital.elblag.pl
Código NUTS: PL621

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpital.elblag.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.szpital.elblag.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
Królewiecka 146, pok. 44
Elbląg
82-300
Polonia
Persona de contacto: Piotr Rynkowski
Correo electrónico: prynkowski@szpital.elblag.pl
Código NUTS: PL621

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.elblag.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa płynów infuzyjnych oraz płynów do irygacji w 4 pakietach dla potrzeb Apteki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Número de referencia: 27/2018
II.1.2)Código CPV principal
33692500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem postępowania jest dostawa płynów infuzyjnych oraz płynów do irygacji w 4 pakietach dla potrzeb Apteki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Szczegółowy opis zawarty jest w załącznikach od Nr 1 do Nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 794 360.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet Nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL621
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Apteka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Płyny infuzyjne. Pakiet zawiera 21 pozycji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 936 800.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet Nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL621
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Apteka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Płyny do irygacji. Pakiet zawiera 4 pozycje.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 350 140.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet Nr 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL621
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Apteka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Płyny infuzyjne. Pakiet zawiera 5 pozycji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 644 220.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet Nr 4

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33692500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL621
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Apteka Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

II.2.4)Descripción del contrato:

Płyny infuzyjne. Pakiet zawiera 12 pozycji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 863 200.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca spełni warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w pkt 5.1 ppkt. 2a) SIWZ jeżeli przedłoży zezwolenie na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia – tj. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo zezwolenie na wytwarzanie, jeżeli wykonawca jest wytwórcą lub odpowiednio w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku opisanego w pkt. 5.2.3 SIWZ na podstawie dokumentów złożonych zgodnie z wymogiem punktu 6.3. SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

I. Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w pkt 5.1 ppkt. 2b) SIWZ jeżeli wykaże że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie większej lub równej niż wymienione w tabeli poniżej dla danych pakietów (np. składając ofertę w zakresie pakietu Nr 1 należy wykazać posiadanie kwoty większej lub równej 968 400,00 PLN, natomiast składając ofertę na większą ilość pakietów – kwoty podane w tabeli poniżej przypisane danym pakietom należy sumować razem) tj.:

Nr pakietu, kwota brutto wymagana w PLN

Pakiet nr 1 - 968 400,00 PLN

Pakiet nr 2 - 175 070,00 PLN

Pakiet nr 3 - 322 110,00 PLN

Pakiet nr 4 - 431 600,00 PLN

Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: jeżeli po podstawieniu w miejsce wysokości posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej odpowiedniej wielkości zawartej w informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej okaże się, że otrzymamy zdanie prawdziwe, to „ocenimy”, że wykonawca spełnia warunek.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku opisanego w pkt. 5.2.2 SIWZ na podstawie dokumentów złożonych zgodnie z wymogiem punktu 6.2. SIWZ.

II. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, określonego w pkt. 5.2.2 SIWZ Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:

1. Informację Banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań, a za wstępne spełnienie warunków uzna wypełnione oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zał. Nr 6 do SIWZ.

Uwaga! Wykonawcy składają oświadczenie JEDZ na warunkach określonych w pkt. 5.1 ppkt. 1 SIWZ.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Umowa na okres 24 miesięcy. Wzór umowy sprzedaży stanowi odpowiednio: załącznik Nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych WSZ w Elblągu, pok. 068, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Za ok 24 miesiące

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

I. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału wymienionych w pkt. 5.1 ppkt. 2 SIWZ oraz wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy.

1. Wypełnione oświadczenie Wykonawcy, którego wzór stanowi zał. Nr 6 do SIWZ — Jednolity Europejski Dokument Zamówienia na zasadach określonych w pkt. 5.1 ppkt. 1 SIWZ.

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca złoży:

1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp – wzór stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Uwaga. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w/w oświadczenie w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp.

III. Zamawiający informuje, że nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z dnia 24.8.2017 r. poz. 1579 z póź. zm.).

IV.

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.

2. Szczegółowe informacje dotyczące wniesienia wadium opisano w pkt. 8 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018