Suministros - 304900-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Bratislava: Medicamentos para la sangre y para los órganos hematopoyéticos

2018/S 134-304900

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
35937874
Panónska cesta 2
Bratislava-mestská časť Petržalka
851 04
Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Jana Hosová
Teléfono: +421 220824515
Correo electrónico: jana.hosova@vszp.sk
Código NUTS: SK0

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.vszp.sk

Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/9262/zakazky

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/9262/zakazky
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: zdravotné poistenie

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Lieky ATC skupiny B02BD04

Número de referencia: 16/2018/JH
II.1.2)Código CPV principal
33621000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Lieky ATC skupiny B02BD04

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 094 798.50 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33621000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK0
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Slovenská republika

II.2.4)Descripción del contrato:

2 650 balení lieku na obdobie 2 rokov.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 094 798.50 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a preukázať ich splnenie predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.Ak bude prichádzať do úvahy, verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle § 152 ods, 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Dňa 1.7.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb). Zákonom o trestnej zodpovednosti právnických osôb bol novelizovaný zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o registri trestov). Touto novelizáciou zákona o registri trestov sa okrem iného upravilo vydávanie výpisu z registra trestov pre právnické osoby. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti

— predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako 3 mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi, alebo

— doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len úrad) zverejňuje na svojom webovom sídle, s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako 3 mesiace.

Predmetné podmienky vyplývajú taxatívne podľa § 32 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom. Uchádzač môže vyplniť len oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní Vyjadrením banky (bánk), v ktorej (v ktorých) má uchádzač vedený účet (vedené účty) nie staršie ako 3 mesiace, ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, o tom, že nemá blokované žiadne finančné prostriedky z dôvodu súdnych alebo exekučných rozhodnutí správnych orgánov. Súčasne uchádzač predloží aj čestné vyhlásenie, že v ďalších, iných bankách nemá vedené účty ani záväzky.

Podmienka je primeraná a jej potreba sleduje cieľ nájsť ekonomicky spôsobilého uchádzača, ktorý si plní svoje záväzky riadne a včas.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok liekov, ktoré uchádzač dodal za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Požiadavku verejný obstarávateľ určil s cieľom overenia skúseností a spoľahlivosti uchádzača primerane k náročnosti predmetu zákazky.

Podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.

Podmienku účasti verejný obstarávateľ stanovil z dôvodu, aby bolo zrejmé aký podiel bude uchádzač realizovať prostredníctvom subdodávateľov v nadväznosti na platnosť zákona č. 315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Ďalšie požadované doklady (prílohy Rámcovej dohody): Povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami vydaný MZ SR.

Úspešný uchádzač preukáže pred podpisom zmluvy schopnosť dodania obstarávaných liekov, napr. potvrdenie od výrobcu dodávať lieky v súlade s predmetom zákazky počas obdobia platnosti Rámcovej dohody.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Elektronická aukcia sa uskutoční cez aukčnú sieň ProeBiz. Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/08/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Eslovaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/08/2018
Hora local: 09:00
Lugar:

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, Bratislava.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, Bratislava.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Prístup k súťažným podkladom je elektronicky cez systém EVO Úradu pre verejné obstarávanie www.evo.gov.sk po zaregistrovaní sa v tomto systéme.

Súťažné podklady budú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov, ako aj vysvetľovanie súťažných podkladov a ostatná doplňujúca dokumentácia aj na adrese stránky profilu verejného obstarávateľa:https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/9262/zakazky.

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania verejnej súťaže priebežne sledovať webovú stránku Úradu pre verejné obstarávanie, časť Profil verejného obstarávateľa, adresa: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/9262/zakazky.

Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov.

Viazanosť ponuky v sume 10 000,- EUR, slovom: desaťtisíc eur do lehoty na predkladanie ponúk uchádzač zabezpečí:

a) poskytnutím bankovej záruky za uchádzača (ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu bankovej záruky pred skončením lehoty viazanosti ponúk, predloží v ponuke originál bankovej záruky voľný, nezviazaný s ponukou a v ponuke jej úradne osvedčenú kópiu zviazanú s ponukou),

b) zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa číslo: SK4781800000007000182424 v Štátnej pokladnici. V prípade zloženia zábezpeky na účet verejného obstarávateľa uchádzač pri jej poukázaní uvedie: Variabilný symbol: IČO svojej spoločnosti, Konštantný symbol: 0558, Informácie pre príjemcu platby: B02BD04. Podmienky vrátenia zábezpeky: Ak bola zábezpeka zložená na účet verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ vráti zábezpeku uchádzačom aj s úrokmi, ak mu ich banka poskytne.

Verejný obstarávateľ uvoľní zábezpeku uchádzačom najneskôr do 7 dní od uzavretia Rámcovej dohody.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejnú súťaž v prípade, ak bude predložená len 1 ponuka vo verejnej súťaži.

Predmetom zákazky je 1 liek s viacerými účinnými látkami, z toho dôvodu sa zákazka nedelí na časti.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018