Roba - 304901-2020

30/06/2020    S124

Hrvatska-Zagreb: Elektrotehnička oprema

2020/S 124-304901

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 13148821633
Poštanska adresa: Kupska 4
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odjel za nabavu
E-pošta: ri-nabava@hops.hr
Telefon: +385 51710782
Telefaks: +385 51271467

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hops.hr

Adresa profila kupca: www.hops.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F5-0023530
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Revitalizacija sekundarne opreme, pomoćnih sustava i sabirničkih rastavljača u postrojenju 110KV TS Crikvenica

Referentni broj: 3001-V-2/20
II.1.2)Glavna CPV oznaka
31730000 Elektrotehnička oprema - DA42
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je revitalizacija sekundarne opreme, pomoćnih sustava i sabirničkih rastavljača u postrojenju 110kV TS Crikvenica, u skladu s Tehničkim opisom iz dijela B te Specifikacijom opreme iz dijela E, Troškovnikom iz dijela C te cjelokupnom DON-u, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 9 700 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
31730000 Elektrotehnička oprema
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

TS 110/20 kV Crikvenica, Vinodolska bb, HR-51260 Crikvenica.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je revitalizacija sekundarne opreme, pomoćnih sustava i sabirničkih rastavljača u postrojenju 110kV TS Crikvenica, u skladu s Tehničkim opisom iz dijela B te Specifikacijom opreme iz dijela E, Troškovnikom iz dijela C te cjelokupnom DON-u, u kojima su naznačeni naziv, količina te ostali uvjeti potrebni za sastavljanje ponude.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo nominiranih diplomiranih inženjera elektrotehnike / Ponder: 20 % (20 bodova)
Cijena - Ponder: 80 % (80 bodova)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 9 700 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 15
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

Postupak javne nabave uključuje sklapanje Ugovora o javnoj nabavi.

Ugovor o javnoj nabavi sklopiti će Naručitelj i odabrani ponuditelj.

Ugovor o javnoj nabavi stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane s datumom zadnjeg potpisa.

III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.1.6)Tražena jamstva :

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, jamstvo za slučaj povrede posebnih uvjeta i zahtjeva nabave.

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

Nije predviđeno plaćanje predujma.

Račune će Naručitelj platiti u roku šezdeset (60) dana uplatom na transakcijski račun (IBAN) odabranog ponuditelja, člana zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora koji je on izvršio ako se ugovor sklapa sa zajednicom ponuditelja, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije, odnosno podugovaratelja ako mu je dio ugovora dan u podugovor. Za plaćanje nakon roka od 60 dana, odabrani ponuditelj odnosno podugovaratelj ima pravo obračunati ugovornu stopu zatezne kamate u iznosu od 6 % godišnje za razdoblje od 61. dana.

Plaćanje za izvršenje predmeta ovog Ugovora se vrši temeljem računa za zapisnički utvrđenu djelomičnu gotovost predmeta ugovora, odnosno temeljem računa po zapisniku o privremenoj primopredaji za utvrđenu konačnu gotovost predmeta ugovora.

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

Naručitelj ne zahtijeva od zajednice gospodarskih subjekata određeni pravni oblik u trenutku dostave ponude, ali može zahtijevati da ima određeni pravni oblik nakon sklapanja ugovora u mjeri u kojoj je to nužno za uredno izvršenje tog ugovora.

Ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati podatke o svakom članu zajednice ponuditelja, kako je određeno obrascem EOJN Uvez ponude, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem.

Naručitelj neposredno plaća svakom članu Zajednice ponuditelja za onaj dio Ugovora koji je on izvršio, ako Zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Naručitelj će sklopiti Ugovor o javnoj nabavi s odabranim Ponuditeljem nakon što Odluka o odabiru postane izvršna.

Ugovor stupa na snagu potpisom odabranog Ponuditelja i Naručitelja s datumom kasnijeg potpisa.

U roku od sedam (7) dana od potpisa ugovora za predmet nabave odabrani Ponuditelj se obvezuje dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u suprotnom Naručitelj zadržava pravo raskida ugovora.

Ako odabrani Ponuditelj, s kojim će Naručitelj sklopiti ugovor o javnoj nabavi kasni u ugovornoj obvezi izvršenja predmeta nabave, Naručitelj će aktivirati jamstvo (bankarsku garanciju) za uredno ispunjenje Ugovora.

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 27/07/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 27/07/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Marinčićeva 3, HR-51211 Matulji.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana, i to od dana:

— objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

— objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

— objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

— primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/06/2020