Dostawy - 304908-2020

Submission deadline has been amended by:  363995-2020
30/06/2020    S124

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2020/S 124-304908

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Kępa
E-mail: magdalena.kepa@plk-sa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://platformazakupowa.plk-sa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://platformazakupowa.plk-sa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://platformazakupowa.plk-sa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup komputerów w grupie zakupowej PKP

Numer referencyjny: 6060/ILG 8/02079/00696/19/P
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup komputerów w grupie zakupowej PKP.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30213300 Komputer biurkowy
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawy realizowane będą do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w danym zamówieniu, spośród miejsc wyszczególnionych w załączniku nr 3 do umowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem umowy jest zakup sprzętu komputerowego (połączonego w zestawy zgodnie z zapisem z załącznika nr 2 do umowy – OPZ) dla grupy zakupowej PKP wraz z transportem do jednostek organizacyjnych Zamawiającego określonych w załączniku nr 3 do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 73
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W ramach prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zamówienia o nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy (z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5, 6 oraz pkt 8 ustawy Pzp.

Każdy z Wykonawców wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca winien przedstawić:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, pkt 14 (z wyłączeniem w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy) i pkt 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione, nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy);

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8

ustawy);

d) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o:

— braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

— wydaniu lub braku wydania wobec prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,

— niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445),

— wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z zapisami SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie posiadanej sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100);

b) posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej, co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości, co najmniej 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował/realizuje należycie, co najmniej 3 (trzy) umowy/zamówienia odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi Zamówienia, przy czym za taką umowę/zamówienie Zamawiający uzna taką dostawę polegającą na dostarczeniu sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne lub/i komputery stacjonarne typu All-In-One lub/i komputery przenośne), która:

a. zrealizowana została za minimum 10 000 000,00 PLN netto (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100);

b. obejmowała minimum 15 odrębnych lokalizacji;

b) posiada aktualny status partnerstwa z producentem oferowanego sprzętu.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

1) wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy (z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4, 5, 6 oraz pkt 8 ustawy;

2) którzy spełniają warunki udziału określone w ust. 2, uszczegółowione przez Zamawiającego w rozdziale XI SIWZ.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzonej określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolności technicznej lub zawodowej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wymagane wadia i gwarancje:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100).

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielanie niniejszego Zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w umowie.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Główne warunki finansowe zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w rozdziale XI pkt 3) SIWZ uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną. Jednolity dokument, o którym mowa w rozdziale XII ust. 1, składany w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem na zasadach określonych w rozdziale XVII.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrala Biuro Logistyki, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, POLSKA, pokój nr 0007, przyziemie, skrzydło B.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą wskazany w sekcji IV.2.6 Ogłoszenia jako 2 miesiące rozumiany jest jako okres 60 dni zgodnie z rozdziałem XIX SIWZ.

2. Pełna treść istotnych warunków zamówienia zawarta jest w dokumencie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania został przeprowadzony dialog.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2020