Suministros - 304919-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Rumanía-Bucarest: Reactivos de laboratorio

2018/S 134-304919

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Spitalul Clinic C.F. nr. 2 București
Romania
Bulevardul Mărăşti nr. 63
Bucureşti
011464
Rumania
Persona de contacto: Dragoș Dinca
Teléfono: +40 372298713
Correo electrónico: achizitii@spcf2.ro
Fax: +40 372298761
Código NUTS: RO321

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spcf2.ro

Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spital
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Furnizare prin cumpărare „Reactivi compatibili cu analizorul de imunologie Architect i 1000”

Número de referencia: 65/09.07.2018
II.1.2)Código CPV principal
33696500
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze, pentru laboratorul de analize, reactivi compatibili cu analizorul de imunologie Architect i 1000, destinati desfășurării actului medical, conform caietului de sarcini.

Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 212 979.94 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO321
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Depozit Central — Spital Clinic C.F. 2 Bucuresti.

II.2.4)Descripción del contrato:

Reactivi compatibili cu analizorul de imunologie Architect i 1000, conform caietului de sarcini.

Cantitatile minime si maxime ale contractelor subsecvente, conform caietului de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent — 206 582,97.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro

In vederea completarii DUAE, operatorii economici interesati pot accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. privind achizitiile publice: art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Neîncadrarea în situatiile prevazute de dispozitiile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese) — se va prezenta DUAE.

Aceasta declaratie va fi prezentata de catre operatorii economici impreuna cu DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Persoanele din cadrul autoritatii contractante cu functii de decizie sunt:

— Manager — Serban Bucur,

— Director Financiar Contabil — Ec. Maria Ene,

— Director Medical — Sef Lucrari — Dr. Adrian Vasile Comanici,

— Director Ingrijiri Medicale — Adrian Pop,

— Sef Serviciu Administrativ — Gica Ciortanescu,

— Sef Birou Achizitii Publice — Ec. Dragos Dinca.

Documentele suport vor fi atasate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.

DUAE poate fi descarcat, in vederea completarii si depunerii, de la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa: www.e-licitatie.ro

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE.

Documentele justificative, respectiv Autorizatie de distributie angro emisa de Ministerul Sanatatii — Agentia Nationala a Medicamentului si Autorizatie de Punere pe Piata/dovada ca se afla in curs de reautorizare emisa de Ministerul Sanatatii sau, pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizar... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 179 lit. l) din Legea nr. 98/2016.

Experienta similara: Ofertantul va prezenta o lista privind principalele livrari de produse în ultimii 3 ani.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 179 lit. l) din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor: completarea DUAE. Documentele justificative urmeaza a fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele suport pentru probarea cerintei: procese verbale de receptie/recomandari/copii ale contractelor sau oricare alt document care sa confirme tipul produselor furnizate si valoarea acestora. Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor: completarea DUAE. Documentele justificative urmeaza a fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 22/11/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii C.N.S.C./contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro — la rubrica Documentatii/clarificari/decizii, precum si prin publicare de erate.

In vederea completarii DUAE, operatorii economici interesati pot accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Rumania
Teléfono: +40 213104641
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Dirección de internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Termenele de notificare prealabila, de formulare a contestatiei si de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 si art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018