Leveringen - 304919-2018

14/07/2018    S134

Roemenië-Boekarest: Laboratoriumreagentia

2018/S 134-304919

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic C.F. nr. 2 București
Nationaal identificatienummer: Romania
Postadres: Bulevardul Mărăşti nr. 63
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011464
Land: Roemenië
Contactpersoon: Dragoș Dinca
E-mail: achizitii@spcf2.ro
Telefoon: +40 372298713
Fax: +40 372298761
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.spcf2.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare prin cumpărare „Reactivi compatibili cu analizorul de imunologie Architect i 1000”

Referentienummer: 65/09.07.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500 Laboratoriumreagentia
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze, pentru laboratorul de analize, reactivi compatibili cu analizorul de imunologie Architect i 1000, destinati desfășurării actului medical, conform caietului de sarcini.

Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 212 979.94 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Depozit Central — Spital Clinic C.F. 2 Bucuresti.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reactivi compatibili cu analizorul de imunologie Architect i 1000, conform caietului de sarcini.

Cantitatile minime si maxime ale contractelor subsecvente, conform caietului de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent — 206 582,97.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro

In vederea completarii DUAE, operatorii economici interesati pot accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. privind achizitiile publice: art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

Neîncadrarea în situatiile prevazute de dispozitiile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese) — se va prezenta DUAE.

Aceasta declaratie va fi prezentata de catre operatorii economici impreuna cu DUAE, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Persoanele din cadrul autoritatii contractante cu functii de decizie sunt:

— Manager — Serban Bucur,

— Director Financiar Contabil — Ec. Maria Ene,

— Director Medical — Sef Lucrari — Dr. Adrian Vasile Comanici,

— Director Ingrijiri Medicale — Adrian Pop,

— Sef Serviciu Administrativ — Gica Ciortanescu,

— Sef Birou Achizitii Publice — Ec. Dragos Dinca.

Documentele suport vor fi atasate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna.

DUAE poate fi descarcat, in vederea completarii si depunerii, de la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa: www.e-licitatie.ro

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE.

Documentele justificative, respectiv Autorizatie de distributie angro emisa de Ministerul Sanatatii — Agentia Nationala a Medicamentului si Autorizatie de Punere pe Piata/dovada ca se afla in curs de reautorizare emisa de Ministerul Sanatatii sau, pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizar... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 179 lit. l) din Legea nr. 98/2016.

Experienta similara: Ofertantul va prezenta o lista privind principalele livrari de produse în ultimii 3 ani.

Eventuele minimumeisen:

Esantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata, la solicitarea autoritatii contractante, conform art. 179 lit. l) din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor: completarea DUAE. Documentele justificative urmeaza a fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele suport pentru probarea cerintei: procese verbale de receptie/recomandari/copii ale contractelor sau oricare alt document care sa confirme tipul produselor furnizate si valoarea acestora. Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor: completarea DUAE. Documentele justificative urmeaza a fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/08/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/11/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/08/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii C.N.S.C./contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe site-ul www.e-licitatie.ro — la rubrica Documentatii/clarificari/decizii, precum si prin publicare de erate.

In vederea completarii DUAE, operatorii economici interesati pot accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de notificare prealabila, de formulare a contestatiei si de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 si art. 49 alin. (8) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/07/2018