Leveringen - 304946-2020

30/06/2020    S124

Hongarije-Visonta: Versnellingsbakolie

2020/S 124-304946

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 099-238274)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mátrai Erőmű ZRt
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_63203097
Postadres: Erőmű út 11.
Plaats: Visonta
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 3271
Land: Hongarije
Contactpersoon: Valaska Szabolcs
E-mail: szabolcs.valaska@mert.hu
Telefoon: +36 305258605
Fax: +36 37334096
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mert.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

02/2020 Kenőanyag beszerzés II

Referentienummer: EKR000452902020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211400 Versnellingsbakolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ipari hajtóműolajok beszerzése

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 099-238274

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
In plaats van:
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 22/07/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Felhívás megküldésének becsült dátuma
In plaats van:

2020.7.13.

Te lezen:

2020.8.18.

Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: További információk
In plaats van:

1.Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdését alkalmazza.

4. Ajánlattevőnek részvételi jelentkezésében kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

5. Ajánlattevőnek részvételi jelentkezésében kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról.

6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

7. A részvételi jelentkezésben felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.

8. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

9. Részvételi jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

10. Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján a jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.

13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

14. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

15. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.(Irányadó idő:CET)

16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.

17. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést vagy – a nyertes visszalépése esetén, illetve ha nem igazolta alkalmasságát – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

18. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárja a Kbt.74.§(2) bekezdése alapján, aki jelentkezésében olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell részvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a megajánlott áru tényleges származására (gyártás helye) a Kbt.74.§(3) bekezdés figyelembevételével.

19. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.

20. Értékelési módszer:A Kbt. 76.§ (2)bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.Ajánlattevőnek az ajánlati árak alátámasztására ártáblázatot kell majd benyújtani. Az ajánlati ár a megadott tapasztalati mennyiséggel kalkulált termékekre megajánlott díj összessége. Egyéb költségigénnyel az ajánlattevő nem léphet fel.

21 .AK alkalmazza a Kbt. 85.§ (6) bekezdését.

22. Tárgyi közbeszerzési eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóként Valaska Szabolcs (lajstromszám 486) vesz részt.

23. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató megküldésének tervezett napja: 2020.8.27

Szerződéskötés tervezett napja: 2020.9.7

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.6.29. 11:00.

Te lezen:

1.Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdését alkalmazza.

4. Ajánlattevőnek részvételi jelentkezésében kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

5. Ajánlattevőnek részvételi jelentkezésében kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról.

6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

7. A részvételi jelentkezésben felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.

8. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

9. Részvételi jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

10. Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján a jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.

13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

14. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

15. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.(Irányadó idő:CET)

16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve- kizárólag az EKR-en keresztül történik.

17. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést vagy – a nyertes visszalépése esetén, illetve ha nem igazolta alkalmasságát – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

18. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárja a Kbt.74.§(2) bekezdése alapján, aki jelentkezésében olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell részvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a megajánlott áru tényleges származására (gyártás helye) a Kbt.74.§(3) bekezdés figyelembevételével.

19. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.

20. Értékelési módszer:A Kbt. 76.§ (2)bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.Ajánlattevőnek az ajánlati árak alátámasztására ártáblázatot kell majd benyújtani. Az ajánlati ár a megadott tapasztalati mennyiséggel kalkulált termékekre megajánlott díj összessége. Egyéb költségigénnyel az ajánlattevő nem léphet fel.

21 .AK alkalmazza a Kbt. 85.§ (6) bekezdését.

22. Tárgyi közbeszerzési eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóként Valaska Szabolcs (lajstromszám 486) vesz részt.

23. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató megküldésének tervezett napja: 2020.9.27.

Szerződéskötés tervezett napja: 2020.10.7.

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.7.22. 18:00.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

A módosítás kizárólag a felhívás IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje pontját, a IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma pontját valamint a VI.3) 23. pontját érinti a határidők tekintetében, amelyek a részvételi jelentkezési határidő meghosszabbítására tekintettel aktualizálásra kerültek.

Az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.