Suministros - 304964-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bélgica-Genk: Productos alimenticios diversos

2018/S 134-304964

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
I.G.L. / Ter Heide
Klotstraat 125
Genk
3600
Bélgica
Persona de contacto: Mevrouw Inge Gaens
Teléfono: +32 89323934
Correo electrónico: inge.gaens@terheide.be
Fax: +32 89323958
Código NUTS: BE221

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.terheide.be

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/30/V1/2018
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Andere
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Voeding

Número de referencia: 2018/002
II.1.2)Código CPV principal
15800000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE221
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

I.G.L. / Ter Heide, Klotstraat 125 te 3600 Genk

II.2.4)Descripción del contrato:

Ter Heide is een zorgvoorziening, gestart in 1971 en uitgegroeid tot een op efficiëntie gerichte, grootschalige voorziening. Ter Heide is actief op 4 campussen: Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren en huisvest vandaag meer dan 400 bewoners en heeft 650 medewerkers. Op iedere campus worden diverse zorgfuncties georganiseerd: wonen, dagopvang, crisisopvang, logeren, vakantieopvang, begeleiding in thuissituatie enz. Onze bewoners zijn zeer kwetsbare mensen met een ernstige, meervoudige mentale beperking.

Via deze overheidsopdracht wenst Ter Heide over te gaan tot het aanstellen van een leverancier voor de levering van voeding voor een periode van 1 jaar, beginnende op 5-11-2018 om te eindigen op 4-11-2019.

Bij een gunstige evaluatie is er een verlenging van de bestaande overeenkomst mogelijk van maximum 3 x 1 jaar, waardoor de maximale totale looptijd van deze opdracht 48 maanden bedraagt.

Deze verlenging zal door de opdrachtgever via aangetekend schrijven bevestigd worden uiterlijk 1 maand voor de vervaldatum van de overeenkomst.

Bij een ongunstige evaluatie kan de opdrachtgever, mits het versturen van een aangetekend schrijven, onmiddellijk een einde stellen aan de overeenkomst.

De levering dient te gebeuren op volgende locaties:

Ter Heide campus Genk, Klotstraat 125, 3600 Genk

Ter Heide campus Zonhoven, Jacob-Lenaertsstraat 33, 3520 Zonhoven

Ter Heide campus Borgloon, Brikhof 68, 3840 Hoepertingen

Ter Heide campus Tongeren, Baversstraat 32, 3700 Tongeren

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Beschikbaarheid online bestelapplicatie / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Aantal stockartikelen / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Service / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet:

1o hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17-6-2016;

2o hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17-6-2016.

* Het UEA dient door de onderaannemer(s) te worden ingevuld.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/09/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 13/12/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/09/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Ter Heide Genk, Hoofdgebouw - Vergaderzaal 3

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Er is een publieke opening van de offertes voorzien

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Bélgica
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/07/2018