Dienstleistungen - 304971-2020

30/06/2020    S124    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Puchaczów: Reparatur und Wartung von Maschinen

2020/S 124-304971

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Nationale Identifikationsnummer: PL 7130005784
Postanschrift: Bogdanka
Ort: Puchaczów
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-013
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Rubaszko
E-Mail: mrubaszko@lw.com.pl
Telefon: +48 814625132

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.lw.com.pl

Adresse des Beschafferprofils: http://www.lw.com.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bogdanka.eb2b.com.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie remontów hydrauliki siłowej z obudów zmechanizowanych i urządzeń pomocniczych

Referenznummer der Bekanntmachung: 2571/EZP/SLE/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50530000 Reparatur und Wartung von Maschinen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów hydrauliki siłowej z obudów zmechanizowanych i urządzeń pomocniczych zgodnie z zapisami SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 1: siłowniki z obudowy Glinik/Hydrotech

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50530000 Reparatur und Wartung von Maschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Miejscem spełnienia świadczenia jest: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S. A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów – magazyny położone w Bogdance, Nadrybiu, Stefanowie, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie 1: siłowniki z obudowy Glinik/Hydrotech zgodnie z zakresem i ilościami podanymi w SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 2: siłowniki z obudowy Bucyrus 950/2000 i Bucyrus 1480/2300

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50530000 Reparatur und Wartung von Maschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Miejscem spełnienia świadczenia jest: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S. A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów – magazyny położone w Bogdance, Nadrybiu, Stefanowie, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie 2: siłowniki z obudowy Bucyrus 950/2000 i Bucyrus 1480/2300 zgodnie z zakresem i ilościami podanymi w SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 3: siłowniki do urządzeń pomocniczych

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50530000 Reparatur und Wartung von Maschinen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Miejscem spełnienia świadczenia jest: Lubelski Węgiel „Bogdanka” S. A. w Bogdance, 21-013 Puchaczów – magazyny położone w Bogdance, Nadrybiu, Stefanowie, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie 3: siłowniki do urządzeń pomocniczych zgodnie z zakresem i ilościami podanymi w SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający wymaga, by Wykonawcy posiadali środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:

— w zakresie zadania nr 1 – 500 000,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 2 – 100 000,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 3 – 100 000,00 PLN. *

W przypadku oferty na więcej niż jedno zadanie wysokość posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej, nie może być mniejsza niż suma środków finansowych lub zdolności kredytowej wymaganych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

Zamawiający wymaga, by Wykonawcy byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż: 200 000,00 PLN lub więcej, niezależnie od ilości zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

* W przypadku, gdy w Wykonawca poda kwoty w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszej literze, Zamawiający przyjmie wartość w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania niezbędnej zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

A. jest:

— producentem urządzeń objętych przedmiotem zamówienia,

albo

— podmiotem posiadającym ocenę zdolności do wykonywania remontów urządzeń objętych przedmiotem zamówienia, wydaną przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzającą zdolność Wykonawcy do wykonywania przedmiotowych remontów,

albo

— podmiotem posiadającym upoważnienie do wykonywania remontów urządzeń wymienionych w przedmiocie zamówienia (podać typ siłowników), wystawione przez producenta tego urządzenia;

B. należycie wykonał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zamówienia na usługi w zakresie remontów, napraw hydrauliki siłowej z obudów zmechanizowanych i urządzeń pomocniczych, których łączna wartość brutto jest nie mniejsza niż:

— w zakresie zadania nr 1 – 500.000,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 2 – 100.000,00 PLN,

— w zakresie zadania nr 3 – 100.000,00 PLN.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wartość brutto wykonanych usług przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu na składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie nie może być mniejsza od sumy wartości usług określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty określone w rozdziale VI części I SIWZ. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://bogdanka.eb2b.com.pl Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć (wczytać na platformę) oświadczenie według formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Die Auftragsausführung ist auf Programme für geschützte Beschäftigungsverhältnisse beschränkt
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wykonawca składający ofertę jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

— zadanie I 20 000,00 PLN,

— zadanie II 2 000,00 PLN,

— zadanie III 2 000,00 PLN.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zgodnie z zapisami SIWZ

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W przypadku, o którym mowa powyżej, wszyscy Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Szczegółowe zasady dotyczące składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określone są w rozdziale VII części I SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z częścią II SIWZ – projekt umowy wraz z załącznikami

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91 a – 91 e Pzp.

2) Aukcja przeprowadzona będzie na platformie eB2B pod adresem https:// bogdanka.eb2b.com.pl. zgodnie z zapisami rozdziału IX SIWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 12:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Zgodnie z SIWZ

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w części I SIWZ rozdział XX -odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587701
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
26/06/2020