Suministros - 304978-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Czarna: Módulos solares fotovoltaicos

2018/S 134-304978

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Czarna
Czarna 260
Czarna
37-125
Polonia
Persona de contacto: Daniel Wawrzkiewicz, Małgorzata Dobrzańska
Teléfono: +48 172262324
Correo electrónico: sekretariat@gminaczarna.pl
Fax: +48 172262324
Código NUTS: PL82

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.gminaczarna.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.gminaczarna.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Czarna

Número de referencia: WI.271.2.5.2018
II.1.2)Código CPV principal
09331200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Czarna.

Zakres zadania obejmuje budynki:

1). Oczyszczalnia ścieków w Czarnej – lokalizacja instalacji na działkach 1338, 1339, 1344, moc instalacji 39,96 kW składająca się z 148 szt. Modułów polikrystalicznych o mocy 270W-DC każdy posadowionych na konstrukcji na gruncie.

2). SUW w Czarnej – lokalizacja instalacji na działce 1948/2 moc znamionowa instalacji 35,91 kW składać się będzie ze 133 szt. modułów polikrystalicznych o mocy 270W-DC każdy posadowionych na konstrukcji na gruncie oraz na stropodachu budynku SUW.

3). SUW w Krzemienicy – lokalizacja instalacji na działkach 842/104, 842/22, moc instalacji 21,87 kW składać się będzie z 81 szt. modułów polikrystalicznych o mocy 270W-DC każdy posadowionych na konstrukcji na gruncie;

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45300000
45310000
45311100
45315100
45315600
45315300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Oczyszczalnia ścieków w Czarnej – działki 1338, 1339, 1344, SUW w Czarnej – działka 1948/2, SUW w Krzemienicy – działki 842/104, 842/22

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Czarna.

2. Zakres zadania obejmuje budynki wyszczególnione w Sekcji II.1.4) ogłoszenia.

3. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia (Zamawiający udostępni obiekt do przeprowadzenia wizji lokalnej zainteresowanym wykonawcom). W cenie oferty Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za dostawy, roboty i inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

4. Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

5. Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót.

6. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia oraz uruchomi instalację. W ramach zadania Wykonawca ma obowiązek przeszkolić wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń. Wykonawca sporządzi instrukcję obsługi dla poszczególnych instalacji OZE i przekaże ją Użytkownikom

7. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykonania zadania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, w możliwie najwyższej klasie jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające aktualne wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Muszą być objęte gwarancją fabryczną producenta. Przed przystąpieniem do odbioru robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą protokoły z prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały oraz karty gwarancyjne urządzeń. Dokumenty - należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie inwestycji zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac montażowych, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, SIWZ wraz z załącznikami, opisem przedmiotu zamówienia, harmonogramem rzeczowo–finansowym, warunkami do sporządzenia harmonogramu rzeczowo–finansowego oraz poleceniami inspektora nadzoru.

9. Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez wykonawcę, zostaną przez niego usunięte i poprawione na własny koszt bez dodatkowego wynagrodzenia. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania realizacji zadania.

10. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji przetargowej, SIWZ wraz z załącznikami, opisie przedmiotu zamówienia lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania zgodnego z DTR i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania poszczególnych instalacji będących przedmiotem niniejszego postępowania.

11. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich prób i sprawdzeń, a tak Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich prób i sprawdzeń, a także pierwszego rozruchu tak aby oddać w pełni gotowe instalacje do użytkowania.

12. Zamawiający dołożył wszelkich starań w celu zachowania warunków konkurencyjności. Jeżeli mimo to w tekście jakiegokolwiek rodzaju dokumentacji pojawiają się nazwy własne, oznaczenia lub parametry wskazujące na konkretny produkt należy zawsze traktować to, jako rozwiązanie przykładowe i można zastosować rozwiązanie równoważne na przyjętych wyżej warunkach.

13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji i rękojmi na wykonane zamówienie / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania zamówienia / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 10/12/2018
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPK.03.04.00-18-0002/17-00

II.2.14)Información adicional

Nazwa realizowanego projektu.: „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” współfinansowanego z EFRR w ramach Osi priorytetowej nr III Czysta energia; Pl 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu,w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

2. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia(JEDZ),

1) Wykonawca składa JEDZ wyłącznie w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zaszyfrowany i przesyła go Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaczarna.pl

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

1) Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) Informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) Oświadczenia o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (brak podstaw wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp)

4) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp)

5) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp);

6) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp)

7) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp)

8) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) - brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp.

Ciąg dalszy opisu warunków w Sekcji VI.3).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Nie dotyczy

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych:

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:

1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną kompletną instalację fotowoltaiczną wraz z jej rozmieszczeniem i instalacją (montażem) o mocy nie mniejszej niż 10 kW każda.

Uwaga:

— Realizacja kompletnych instalacji fotowoltaicznych oznacza wykonanie łącznie w ramach jednej kompletnej instalacji fotowoltaicznej dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej, przy czym dostawa instalacji fotowoltaicznej musi obejmować dostawę paneli fotowoltaicznych, falownika i zabezpieczeń,

— Dopuszczalne jest, aby Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazywali swoje doświadczenie, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw wraz z montażem.

Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

— zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie,

— zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie,

— zamówienia rozpoczęte wcześniej niż w w/w okresie lub w/w okresie, które trwają nadal (niezakończone) i w ramach których wykonawca wykonał (potwierdzone protokołami odbioru) zakres zamówienia minimum taki jak określono w warunku doświadczenie i uwagach powyżej.

2. Dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami: osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika/ koordynatora projektu pełniącego jednocześnie funkcję kierownika robót w zakresie branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 .9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 2014 r. poz. 1946) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która to osoba posiada doświadczenie w realizacji, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 jednego projektu/zamówienia/inwestycji, którego przedmiot stanowiła dostawa i montaż co najmniej 5 instalacji fotowoltaicznych lub solarnych o mocy min. 3 kW każda i jednocześnie posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu wykonawstwa instalacji fotowoltaicznych lub solarnych; osobą posiadającą uprawnienia instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych; osobą posiadającą uprawnienia SEP do 1kV "D" (dozór) lub uprawnienia równoważne;

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami tych podmiotów.

Ciąg dalszy opisu zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych w Sekcji VI.3).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

1. Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.

3. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8. W tym celu każdy z Wykonawców, oprócz stosownego zobowiązania (Załącznik nr 11 do SIWZ) wraz ofertą składa JEDZ podmiotu trzeciego, natomiast Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany będzie do przedstawienia na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 10 dni (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp), w odniesieniu do tych podmiotów także wszystkich dokumentów aktualnych na dzień złożenia, o których mowa w SEKCJI III.1.1. ust. 4 pkt 1-8, mających potwierdzać brak podstaw wykluczenia wobec podmiotu trzeciego.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Warunki realizacji umowy - zgodnie z projektem umowy stanowiącym integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, wniesienia bezwarunkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

3. Zamawiający przewiduje płatności częściowe.

4. Zamawiający przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian w umowie. Więcej informacji, w tym zakresie zawarto w w § 16 Projektu umowy.

5. Termin realizacji umowy (10.12.2018 r.) jest terminem granicznym (nieprzekraczalnym). Wykonawca może zaproponować krótszy termin, otrzymując z tego tytułu dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 09:30
Lugar:

Siedziba Zamawiającego: Urząd Gminy w Czarnej, 37-125 Czarna 260, 1 piętro, pok. Nr 8

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert jest jawne i uczestniczyć w nim mogą wszystkie zainteresowane osoby

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Ciąg dalszy z Sekcji III.1.1).

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) Sekcji III.1.1) ust. 5 pkt 1 i 2 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Sekcji III.1.1 w ust. 5 pkt 5-7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. b - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

8. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/wspólnicy spółki cywilnej):

1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp);

2) Formularz JEDZ składa każdy z wykonawców składających wspólnie ofertę.

3) Dokumenty wymienione w Sekcji III.1.1) ust. 3 i 4 składa każdy z wykonawców składających wspólnie ofertę,

4) Dokumenty wymienione w Sekcji III.1.3) - wystarczającym jest, aby dokumenty te złożył jeden z Wykonawców składający wspólnie ofertę (pełnomocnik)

Informacje dodatkowe:

3. Zamawiający żąda wniesienia wadium na kwoty/wartość: 10 000,00 PLN (słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100);

Więcej informacji w zakresie wymogów związanych z wniesieniem wadium zawarto w SIWZ (Rozdz. X).

4. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

5. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

6. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

8. Dodatkowe informacje dotyczące JEDZ:

JEDZ należy złożyć, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym do złożenia JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendnve) czy pisemnie jest niedopuszczalne. W części IV JEDZ Wykonawca wypełnia jedynie SEKCJE α „alfa”, tj. ogólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Sekcje A-D nie podlegają wypełnieniu. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej Wykonawca składa wraz z ofertą

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu III Rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

7. Więcej szczegółowych informacji w zakresie związanym ze składaniem odwołań zawierają przepisy Działu III rozdział II ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018