Suministros - 304997-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

República Checa-Kladno: Instrumentos y aparatos médicos diversos

2018/S 134-304997

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
68407700
Nám. Sítná 3105
Kladno
27201
República Checa
Persona de contacto: Ing. Martin Staněk
Teléfono: +420 608032978
Correo electrónico: vz-opvvv-kzoo@seznam.cz
Código NUTS: CZ020

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.fbmi.cvut.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Vzdělání

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pořízení přístrojového vybavení pro reakreditovaný magisterský studijní program Civilní nouzové plánování (II)

II.1.2)Código CPV principal
33190000 - UB07 - FA01
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodání přístrojů a pomůcek k realizaci specializované výuky posluchačů studijních oborů na FBMI se zaměření na zkvalitnění praktických zkušeností absolventům, které povede k jejich lepšímu uplatnění v rámci složek integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších organizacích krizového řízení.

V souladu s ustanovením § 35 Zákona je veřejná zakázka rozdělena na 2 samostatné části.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 204 472.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Část 1: Zdravotnické přístroje a pomůcky

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 - UB07 - LA52
33196000 - UB07 - LA52
33182100 - UB07 - LA52
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Sportovců 2311, Česká republika

II.2.4)Descripción del contrato:

Účelem zdravotnických přístrojů a pomůcek je umožnění, jak praktického individuálního, tak i skupinového nácviku, řešení reálných i modelových mimořádných událostí s výskytem látek CBRNE (chemické, biologické, radioaktivní, nukleární a explozivní), kdy došlo ke kontaminaci zasahujících jednotek a je nutné řešit jejich zdravotní stav. A to jak stabilizaci základních životních funkcí, tak i léčbu v místě mimořádné události a bezprostředně v její blízkosti v souladu s typovými činnostmi IZS a medicínskými doporučenými postupy. Podrobný popis zadavatelem požadovaného vybavení je součástí zadávací dokumentace, která je uveřejněna na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 052 470.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání; projekt: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002181

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Část 2: Technické transportní a fixační pomůcky

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 - UB07 - LA52
33196000 - UB07 - LA52
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, Sportovců 2311, Česká republika

II.2.4)Descripción del contrato:

Účelem technických transportních a fixačních pomůcek je umožnění převážně praktického individuálního, ale i skupinového nácviku transportu postižených osob. Transport osob ze zamořeného prostředí, u kterých došlo k poruše vědomí anebo úrazu a nejsou schopny se sami dostat do oblasti dekontaminace. Reálný příklad poslouží studentům v modelových mimořádných událostech s výskytem látek CBRNE (chemické, biologické, radioaktivní, nukleární a explozivní) při poranění osob, k logickému uvažovaní pro zvolení nejvhodnější možné evakuace těchto postižených z místa mimořádné události. Dalším využitím je názorné předvedení pomůcky a s tím spojené plánování jejich logistiky při uskladnění a transportu na místo použití. Podrobný popis zadavatelem požadovaného vybavení je součástí zadávací dokumentace, která je uveřejněna na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 152 002.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 3
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání; projekt: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002181

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (viz ust. § 77 odst. 1 ZZVZ);

b) dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují (viz ust. § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ), tj. doklady prokazující příslušné obory předmětu podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/08/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/08/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Fakulta biomedicínského inženýrství, Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, Sportovců 2311, 272 01 Kladno (bývalá Lidická kasárna)

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Místnost, ve které budou obálky otevírány, bude označena při vstupu do budovy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Nabídku je možno podávat osobně v pracovní dny vždy od 08:00 hod. do 16:00 hod. na shora uvedenou adresu po telefonickém ověření na tel: 224 359 732, že podatelna je v konkrétní den, kdy účastník má zájem podat nabídku, otevřena (upozorňujeme, že u zadavatele probíhá rekonstrukce budovy a osobní příjem nabídek tak může být omezen z důvodu uvedené rekonstrukce) nebo poštou jako doporučenou zásilku nebo kurýrní službou nebo jiným způsobem tak, aby byla Zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek: 20.8.2018 do 10:00 hodin.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/07/2018