Usługi - 305003-2020

30/06/2020    S124

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 124-305003

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Molęda
E-mail: tomasz.moleda@plk-sa.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://platformazakupowa.plk-sa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie i zmiany systemu SAP

Numer referencyjny: 6060/ILG 8/00779/00229/20/P
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymaniowych i rozwojowych systemu SAP w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 4 847 300.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72220000 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługi świadczone będą zdalnie, a także poprzez wizyty w siedzibie Zamawiającego, tj. Warszawa, ul. Targowa 74 lub Sosnowiec, ul. 3 Maja 16a, POLSKA, w odrębnie ustalonych przez strony terminach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług utrzymaniowych i rozwojowych systemu SAP, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: SLA i konsultanci / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiającemu przysługuje prawo opcji zapewniające możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia o dodatkowe:

a) 600 osobodni w zakresie usług utrzymaniowych;

b) 800 osobodni w zakresie usług rozwojowych,

uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 020-045264
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6060/ILG 8/00779/00229/20/P
Nazwa:

Utrzymanie i zmiany systemu SAP

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: KBJ Spółka Akcyjna
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-785
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Clurgo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-041
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 114 099.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 847 300.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą wskazany w sekcji IV.2.6 ogłoszenia jako 2 mies. rozumiany jest jako okres 60 dni zgodnie z rozdziałem XIX SIWZ.

2. Pełna treść istotnych warunków zamówienia zawarta jest w dokumencie „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ust. 1 ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem postępowania został przeprowadzony dialog techniczny.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach i w terminach określonych w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/06/2020