Services - 305004-2020

30/06/2020    S124

Pologne-Varsovie: Services de transport routier

2020/S 124-305004

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa
Adresse postale: Żelazna 61
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-848
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Monika Drygała-Puto
Courriel: zamowienia@ztm.waw.pl
Téléphone: +48 224594286
Fax: +48 224594224

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.ztm.waw.pl

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Sulejówek
Adresse postale: ul. Dworcowa 55
Ville: Sulejówek
Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Code postal: 05-070
Pays: Pologne
Courriel: urzad@umsulejowek.pl

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://www.sulejowek.pl/

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Wiązowna
Adresse postale: Lubelska 59
Ville: Wiązowna
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 05-462
Pays: Pologne
Courriel: urzad@wiazowna.pl

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://tuwiazowna.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Świadczenie usługi przewozu regularnego wyk. w ramach lok. transportu zbiorowego łączącego obszar gmin Wiązowna i Sulejówek z Warszawą

Numéro de référence: PN 12/2020
II.1.2)Code CPV principal
60100000 Services de transport routier
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gmin Sulejówek i Wiązowna z Warszawą, w liczbie 384 200 (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście) +10%/-10 % (plus dziesięć / minus dziesięć) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm”, przy czym sumaryczna wartość wozokm wykonywanych na zlecenie Gmin w okresie trwania umowy:

— Sulejówek na linii L47 nie może przekroczyć 210 430 wozkm,

— Sulejówek i Wiązowna na linii L48 nie może przekroczyć 212 190 wozokm.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 2 062 385.60 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
60112000 Services de transport routier public
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Lieu principal d'exécution:

Warszawa, Sulejówek, Wiązowna

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gmin Sulejówek i Wiązowna z Warszawą, w liczbie 384 200 (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście) +10%/-10 % (plus dziesięć / minus dziesięć) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm”, przy czym sumaryczna wartość wozokm wykonywanych na zlecenie Gmin w okresie trwania umowy:

— Sulejówek na linii L47 nie może przekroczyć 210 430 wozkm,

— Sulejówek i Wiązowna na linii L48 nie może przekroczyć 212 190 wozokm.

Usługi świadczone będą na trasach:

— L47 Sulejówek (Łomżyńska) – Świętochowskiego – Łukasińskiego – Armii Krajowej – PKP Sulejówek – Miłosna – Bema – Narutowicza – Sienkiewicza – Kraszewskiego – Narutowicza – PKP Sulejówek – Miłosna – Armii Krajowej – Sulejówek (Łomżyńska),

— L48 PKP Sulejówek – Grabskiego – al. Piłsudskiego – Mariańska – Czynu Społecznego – Asfaltowa – Zakręt: Szkolna – Izabela – Michałówek (Tajemnicza).

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, w następujących przypadkach:

1) w trakcie okresu obowiązywania umowy przy wykorzystaniu autobusów zgłoszonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, w sytuacji konieczności zwiększenia pracy przewozowej ponad limit wozokilometrów określony w rozdziale VI SIWZ;

2) w trakcie okresu obowiązywania umowy przy wykorzystaniu dodatkowej liczby autobusów w ruchu spełniających minimalne wymogi określone w SIWZ, w sytuacji konieczności zwiększenia pracy przewozowej ponad limit wozokilometrów określony w rozdziale VI SIWZ;

3) po zakończeniu okresu obowiązywania umowy przy wykorzystaniu autobusów zgłoszonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, gdzie maksymalna wartość nowej umowy wynikająca z iloczynu liczby wozokilometrów i stawki za wozokilometr nie może przekroczyć 50 % procent wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Norma emisji spalin (E) / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Klimatyzacja / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 055-131256
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 1
Intitulé:

Świadczenie usługi przewozu regularnego wyk. w ramach lok. transportu zbiorowego łączącego obszar gmin Wiązowna, i Sulejówek z Warszawą

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/06/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Przewozy Autokarowe Krzysztof Grygiel
Adresse postale: ul. Marii Konopnickiej 41
Ville: Radzymin
Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Code postal: 05-250
Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 062 385.60 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 2 220 295.00 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

1. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający najpierw oceni oferty, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

2. Zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. usługi przewozowej. Pozostałe czynności mogą być powierzone podwykonawcom.

3. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, zgodnie ze sposobem porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określonego w rozdziale III SIWZ.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia oraz wobec postanowień SIWZ;

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 powyżej.

8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
25/06/2020