Dostawy - 305026-2019

02/07/2019    S125

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2019/S 125-305026

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Poznańska
Adres pocztowy: pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 60-965
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dr Jakub Ławniczak
E-mail: jakub.lawniczak@put.poznan.pl
Tel.: +48 616653538
Faks: +48 616653738
Adresy internetowe:
Główny adres: www.put.poznan.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://info.put.poznan.pl/zamowienia/wszczete
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Numer referencyjny: AD/ZP/34/19
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237000 Części, akcesoria i wyroby do komputerów
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Politechnika Poznańska, Poznań, Piła, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający parametry techniczne zamawianego sprzętu znajduje się w Załączniku nr J do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji dostaw 10 % / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Ergonomiczne monitory / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: Napęd DVD RW / Waga: 5 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: RPWP.08.03.03-30-0001/15

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

— Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,

— dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert spełniających minimalne warunki określone w pkt 2.1. pkt 2) litera c) SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

— Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje dostawy na sprzęt komputerowy (np.: komputery stacjonarne, laptopy, serwery, monitory, drukarki, oprogramowania), tj.: co najmniej 3 dostawy o wartości co najmniej: 100 000,00 PLN brutto dla każdej wykonanej dostawy wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

— Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej przed podpisaniem umowy: w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie należy przedłożyć umowę konsorcjum.

Istotne dla stron postanowienia umowy znajdują się w pkt 19 do SIWZ:

— Zamawiający do SIWZ dołączył wzór umowy, na podstawie którego zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą,

— Na podstawie art. 144, ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie określonym w pkt 19.2

— Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/08/2019
Czas lokalny: 08:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/09/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Gmach Główny Politechniki Poznańskiej, Dział Zamówień Publicznych, pokój 103, 60-965 Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu będzie żądał wniesienia wadium. Zgodnie z pkt17 SIWZ.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi: 6 000,00 PLN.

2. RODO - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - link:

https://info.put.poznan.pl/zamowienia

https://info.put.poznan.pl/sites/default/files/20180605%20UZP%20Klauzula_obowiazek_informacyjny_dla_zamawiajacego_art.13-Na%20stron%C4 %99 %20int..pdf

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/06/2019