Suministros - 305029-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Szczecin: Estimulador

2018/S 134-305029

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
000288900
al. Powstańców Wielkopolskich 72
Szczecin
70-111
Polonia
Persona de contacto: Eliza Koladyńska-Nowacka
Teléfono: +48 914661086
Correo electrónico: zamowienia@spsk2-szczecin.pl
Fax: +48 914661113
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spsk2-szczecin.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.spsk2-szczecin.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
000288900
al. Powstańców Wielkopolskich 72, budynek C (Dyrekcja), pokój nr 13
Szczecin
70-111
Polonia
Persona de contacto: Sekretariat Dyrektora SPSK-2 PUM
Teléfono: +48 914661010
Correo electrónico: zamowienia@spsk2-szczecin.pl
Fax: +48 914661015
Código NUTS: PL424

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spsk2-szczecin.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa stymulatorów jednojamowych i dwujamowych z elektrodami.

Número de referencia: ZP/220/52/18
II.1.2)Código CPV principal
33158210
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stymulatorów jednojamowych i dwujamowych z elektrodami, których szczegółowy opis oraz wymagane ilości zawiera załącznik nr 1 i 2 do formularz oferty (formularz cen jednostkowych oraz opis przedmiotu zamówienia).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 595 000.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 1 - Stymulator jednojamowy zaawansowany SSIR z elektrodą

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33158210
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy opis oraz wymagane ilości zawiera załącznik nr 1 i 2 do formularz oferty (formularz cen jednostkowych oraz opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 90
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 5
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 5
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 255 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia – zawarte są w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu – zawarte są w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 600,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 2 - Stymulator dwujamowy zaawansowany DDDR z elektrodami

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33158210
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy opis oraz wymagane ilości zawiera załącznik nr 1 i 2 do formularz oferty (formularz cen jednostkowych oraz opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 5
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 5
Criterio relativo al coste - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 30
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 340 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia – zawarte są w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu – zawarte są w SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 3 400,00 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku;

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda złożenia Informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa powyżej Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów potwierdzających w wystarczający sposób spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wysokość posiadanych środków finansowych bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia Wykazu dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do formularza oferty oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o którym mowa w pkt 4 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca wykaże spełnianie warunku posiadania sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty po średnim kursie w stosunku do PLN opublikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej głównej dostawy, której przedmiotem była dostawa stymulatorów jednojamowych i/lub dwujamowych stosowanych w Pracowni Elektrofizjologii na wartość 50 000,00 PLN brutto.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Informacje na temat realizacji umowy zostały zawarte w rozdziale II wzoru umowy (brak miejsca w ogłoszeniu na zawarcie wszystkich informacji).

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 19/10/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 11, budynek M.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pedido electrónico
Se aceptará la facturación electrónica
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. Oferta pod rygorem nieważności powinna być złożona w formie pisemnej. Zalecane jest sporządzenie oferty z wykorzystaniem wzoru oferty oraz wzorów załączników do oferty. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie korzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego i zawartych w SIWZ, zobowiązany jest w załączniku przygotowanym we własnym zakresie bezwzględnie zamieścić wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego.

2. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z zastrzeżeniem ppkt 3A.

3. Do Formularza oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia z zastrzeżeniem ppkt 3A:

a) pełnomocnictwo - w przypadku jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii a z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty

b) oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt VIII SIWZ

c) wypełniony przez Wykonawcę formularz cen jednostkowych stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty.

d) dowód wpłacenia/wniesienia wadium. W przypadku wnoszenia wadium w formie:

— pieniędzy – kopia przelewu

— gwarancji lub poręczeń – kopia tych dokumentów. Oryginał należy złożyć w Kasie Zamawiającego.

Sposób składania JEDZ:

3A. Zamawiający informuje, że niezbędne informacje dotyczące wypełnienia JEDZ można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formach określonych powyżej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oferta winna spełniać następujące wymagania:

a) do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy w postępowaniu). Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii i zawierać wyszczególnienie wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, szczegółowo określać zamówienie do którego się odnosi, wskazywać pełnomocnika oraz precyzować zakres jego umocowania.

b) oferta wspólna winna być sporządzona zgodnie z SIWZ.

c) JEDZ składa każdy w Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

d) wspólnicy spółki cywilnej traktowani będą tak jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6. Zamawiający dokona badania i oceny ofert z zastosowaniem procedury z art. 24 aa) PZP. Zamawiający może odstąpić od stosowania procedury z art. 24 aa) PZP, gdy oceniając stan faktyczny sprawy uzna stosowanie tej procedury za niecelowe.

7. Klauzula informacyjna dotycząca art. 13 rozporządzenia RODO znajduje się w SIWZ, rozdział I pkt. XXII.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 PZP.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018