Suministros - 305031-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Białystok: Productos farmacéuticos

2018/S 134-305031

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A
Białystok
15-276
Polonia
Persona de contacto: Urszula Jakimowicz, Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M.Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
Teléfono: +48 858318812
Correo electrónico: zamowienia@poczta-usk.pl
Fax: +48 858318691
Código NUTS: PL841

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://usk.onestepcloud.pl/

Dirección del perfil de comprador: www.usk.bialystok.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.usk.bialystok.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa leków z programów lekowych

Número de referencia: 65/2018
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków: Vedolizumab i Sofosbuvirum w ilości, asortymencie i o parametrach określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Vedolizumab

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawa do siedziby Zamawiającego i wyładunek do magazynów Apteki przy ul. Waszyngtona 15A i ul. Żurawia 14

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, asortyment, parametry) zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 38
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 2
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wadium w zakresie pakietu nr 1 wynosi: 3 000,00 PLN.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sofosbuvirum + velpatasvirum

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawa do siedziby Zamawiającego i wyładunek do magazynów Apteki przy ul. Waszyngtona 15A i ul. Żurawia 14

II.2.4)Descripción del contrato:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, asortyment, parametry) zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Cenowy

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 38
Criterio de calidad - Nombre: Termin płatności / Ponderación: 2
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wadium w zakresie pakietu nr 2 wynosi: 60 000,00 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:

— Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 1245 z późn. zm.) – w przypadku składania oferty na produkty lecznicze,

— Zezwolenie na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 poz. 224 z późn.zm.) (jeżeli dotyczy).

Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 1245 z późn zm.) – w przypadku składania oferty na produkty lecznicze;

2. Zezwolenie na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 poz. 224 z późn.zm.) (jeżeli dotyczy).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Leki w ramach nowych programów lekowych. Zakwalifikowani pacjenci do programu lekowego oczekują na pilne rozpoczęcie leczenia.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/07/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/07/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, Administracja, Dział Zamówień Publicznych, piętro V, pokój nr 44

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: dla ofert całkowitych 63 000,00 PLN (2 Pakiety łącznie), wysokość wadium dla ofert częściowych została podana pod każdą z części osobno. Szczegóły dotyczące wadium opisano w Rozdział X SIWZ.

2. Dokładny termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty składania ofert.

3. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1pkt 12)-23) oraz ust. 5) pkt 1) ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca musi złożyć w terminie składania ofert aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w formie dokumentu JEDZ, który należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym; szczegóły – Rozdział VI i XI SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału oraz nie podlega wykluczeniu.

5. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

1) Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp:

a) Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 1245 z późn. zm.) (jeżeli dotyczy)

b) Zezwolenie na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 poz. 224 z późn. zm.) (jeżeli dotyczy).

2) Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp:

a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

c) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

d) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne.

6. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

7. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:

a) wypełniony i podpisany Formularz Cenowy;

b) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy,

c) oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX pkt II.2 SIWZ;

d) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych;

e) dowód wniesienia wadium.

8. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art. 24aa.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018