Suministros - 305039-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Krosno: Calderas para calefacción central

2018/S 134-305039

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
Krosno
38-400
Polonia
Teléfono: +48 134743218
Correo electrónico: zp@um.krosno.pl
Fax: +48 134743218
Código NUTS: PL821

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.krosno.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9
Krościenko Wyżne
38-422
Polonia
Teléfono: +48 134315190
Correo electrónico: urzad@kroscienkowyzne.pl
Fax: +48 134316860
Código NUTS: PL821

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.kroscienkowyzne.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.krosno.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a, pokój nr 01 (Kancelaria Ogólna)
Krosno
38-400
Polonia
Teléfono: +48 134743218
Correo electrónico: zp@um.krosno.pl
Fax: +48 134743218
Código NUTS: PL821

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.krosno.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne - kotły centralnego ogrzewania na biomasę

Número de referencia: ZP.271.97.2018
II.1.2)Código CPV principal
44621220
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne – wykonanie łącznie z koncepcją zabudowy instalacji oze. Obejmuje on instalację kotłów centralnego ogrzewania na biomasę – 119 instalacji. Należy wykonać nie więcej niż 119, ale nie mniej niż 108 instalacji kotłów na biomasę klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012 z automatycznym zasypem paliwa (pelletu) stanowiących kompletne funkcjonalne Instalacje.

Dopuszcza się kocioł na biomasę klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012, zgazowujący drewno, z palnikiem pelletu, wyposażony w automatyczny zasyp paliwa.

Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – PFU.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45331110
51210000
71520000
71320000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL821
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Krosno, Krościenko Wyżne

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne – wykonanie łącznie z koncepcją zabudowy instalacji oze. Obejmuje on instalację kotłów centralnego ogrzewania na biomasę – 119 instalacji. Należy wykonać nie więcej niż 119, ale nie mniej niż 108 instalacji kotłów na biomasę klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012 z automatycznym zasypem paliwa (pelletu) stanowiących kompletne funkcjonalne Instalacje.

Dopuszcza się kocioł na biomasę klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012, zgazowujący drewno, z palnikiem pelletu, wyposażony w automatyczny zasyp paliwa.

Szczegółowy opis i specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ – PFU.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Sprawność kotła nie mniej niż 90 % / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Kocioł klasy 5 zgazowujący drewno z palnikiem pelletu / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Zabudowany moduł WiFi / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Fin: 31/05/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPPK.03.01.00-18-0043/17

II.2.14)Información adicional

Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

W przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie procedura odwrócona - art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż zrealizował należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę i wykonanie obejmujące instalację kotłów małej mocy (do 50 kW) o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 PLN brutto.

Jeżeli wymagane wartości dostaw w ramach ww. warunku wyrażone będą w innej walucie niż PLN, wykonawca dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie dotyczące niniejszego zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy ogłoszenie zostanie opublikowane w sobotę należy dokonać przeliczenia wg kursu z dnia poprzedzającego publikację ogłoszenia.

2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami:

A. posiadającymi następujące uprawnienia budowlane:

a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

B. posiadającymi kwalifikacje do instalowania instalacji odnawialnego źródła energii (kotłów i pieców na biomasę):

a) co najmniej jedną osobą (Instalatorem), która figuruje w Rejestrze certyfikowanych instalatorów oraz wydanych certyfikatów i ich wtórników (www.UDT.gov.pl).

W przypadku oferty wspólnej wykonawców ww. warunek może być spełniony łącznie.

Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa powyżej uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994r. Prawo budowlane. Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.

Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65).

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Urząd Miasta Krosna, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28, sala nr 313.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

I. Podstawy wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

— art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp,

— art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

II. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu obowiązany jest on złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia). JEDZ należy przesłać na adres email: zp@um.krosno.pl w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf.

Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu znajduje się w pkt 9.1 i 9.7 SIWZ.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2) ustawy Pzp:

1. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego:

1) złożyć wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich:

— przedmiotu,

— wartości,

— daty wykonania,

— podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane.

2) załączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

— referencje,

— inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (warunek zdolności zawodowej) wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego:

1) złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

2) podać informację o podstawie do dysponowania osobami ujętymi w wykazie.

3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:

1) opis oferowanych Instalacji potwierdzający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ,

2) opis oferowanych wszystkich urządzeń, z podaniem ich kart katalogowych, potwierdzający wymagania Zamawiającego określone w SIWZ;

IV. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

V. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli została przesłana w inny sposób.

4. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu a także odwołanie dotyczące treści SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołanie powinno czynić zadość wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach, w szczególności:

a) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp;

b) określać żądanie odwołującego;

c) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, a by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018