Suministros - 305045-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Productos consumibles médicos no químicos desechables y productos consumibles hematológicos

2018/S 134-305045

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „Natsionalna kardiologichna bolnitsa“ EAD
121663601
ul. „Konjovitsa“ No. 65
Sofiya
1309
Bulgaria
Persona de contacto: Marius Katsarski
Teléfono: +359 29211202
Correo electrónico: mkatsarski@hearthospital.bg
Fax: +359 29217142
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.hearthospital.bg

Dirección del perfil de comprador: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180706kCic1244092
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: представляващите лечебните заведения — ТД по чл. 37 от ЗЛЗ, собственост на държавата, на които повече от 50 на 100 от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на НЗОК
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология)

II.1.2)Código CPV principal
33141000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 15 000 000.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

гр. София, ул. „Коньовица“ № 65

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) по номенклатурни единици съгласно одобрена от възложителя техническа спецификация.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 15 000 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Изисква се наличие на издадено от ИАЛ валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Няма

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Няма

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Няма

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Няма

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в одобрената документация за участие в процедурата.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 048-104832
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/07/2018
Hora local: 16:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 4 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 30/07/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

Сградата на възложителя в гр. София, ул. „Коньовица“ № 65, ет. втори, учебни зали

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

м. юли 2019 г.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. При сключване на договора за възлагане на поръчката изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора, която следва да е в размер на 3 % от прогнозната стойност на договора без включен ДДС, изчислена въз основа на посочените в офертата цени на продуктите и прогнозното потребление, посочено в одобрената от възложителя техническа спецификация.

2. Гаранцията следва да е със срок не по-малко от 13 (тринадесет) месеца.

3. В случай че се представя банкова гаранция, тя следва да съдържа условие за безусловно и неотменимо изплащане след писмено предявено искане от страна на възложителя.

4. Ако гаранцията се представя под формата на парична сума, тя следва да се внесе по банковата сметка на възложителя в лева в банка ДСК: IBAN: BG06STSA93000002427310; BIC: STSABGSF.

5. Условията за усвояване и за връщане на гаранцията са описани в проекта на договор, представляващ раздел VI от одобрената от възложителя документация за участие в процедурата.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/07/2018