Suministros - 305064-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Equipamiento médico

2018/S 134-305064

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22
Łódź
90-153
Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Teléfono: +48 426776824
Correo electrónico: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
Fax: +48 426789952
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.barlicki.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.barlicki.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Sekretariat Finansowo-Techniczny SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, II piętro w budynku administracyjnym (pokój 201)
ul. Kopcińskiego 22
Łódź
90-153
Polonia
Persona de contacto: mgr Agnieszka Światłowska
Correo electrónico: aleksandra.niedzialkowska@barlicki.pl
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.barlicki.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup aparatury medycznej – w ramach projektu „zakup wyposażenia do diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego dla USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi jako ponadregionalnego wysokospecjalistyczn

Número de referencia: 25/ZP/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia USK nr 1 im N. Barlickiego w Łodzi, Gm. M. Łódź, pow. m. łódzki, województwo łódzkie jest dostawa aparatury medycznej – w ramach projektu „zakup wyposażenia do diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego dla USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi jako ponadregionalnego wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego” Nr POIS.09.02.00-00-0099/17 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 o właściwościach w opakowaniach i ilościach szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1A do specyfikacji stanowiącym jednocześnie formularz ofertowy.

2. Szczegółowe wymagania techniczne są określone w załączniku 1C do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 2 260 674.74 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 1 poz. 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22.

II.2.4)Descripción del contrato:

Zestaw wideobronchoskopowy

(opis techniczny - zał. 1C1)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość (ocena techniczna) / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 274 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Nr POIS.09.02.00-00-0099/17

II.2.14)Información adicional

Nr POIS.09.02.00-00-0099/17 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 1 poz. 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22.

II.2.4)Descripción del contrato:

Mobilny aparat RTG

(opis techniczny - zał. 1C2)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość (ocena techniczna) / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 340 074.74 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Nr POIS.09.02.00-00-0099/17

II.2.14)Información adicional

Nr POIS.09.02.00-00-0099/17 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 1 poz. 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22.

II.2.4)Descripción del contrato:

Aparat USG

(opis techniczny - zał. 1C3)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość (ocena techniczna) / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 423 000.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Nr POIS.09.02.00-00-0099/17

II.2.14)Información adicional

Nr POIS.09.02.00-00-0099/17 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet 1 poz. 4

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22.

II.2.4)Descripción del contrato:

Aparat USG

(opis techniczny - zał. 1C4)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość (ocena techniczna) / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 223 600.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Nr POIS.09.02.00-00-0099/17

II.2.14)Información adicional

Nr POIS.09.02.00-00-0099/17 w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub należycie wykonuje, co najmniej jedną dostawę na aparaturę medyczną o wartości:

Pakiet 1 poz. 1 - 693 360,00 PLN

Pakiet 1 poz. 2 - 183 640,00 PLN

Pakiet 1 poz. 3 - 228 420,00 PLN

Pakiet 1 poz. 4 - 120 740,00 PLN

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone we wzorach umowy, który stanowi załącznik 4 i 4A, do dokumentacji przetargowej.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 20/10/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/08/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pok. 208, II piętro w budynku administracyjnym.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie jest jawne

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. W postępowaniu mogą wyłącznie wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 (przesłanki obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 (przesłanki fakultatywne) ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia i w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy przedłożyć wraz z ofertą:

1.1. Certyfikat CE (podać nr certyfikatu), oznakowanie znakiem CE

1.2. Powiadomienie / zgłoszenie / przeniesienie wysłane do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

1.3. Kopia ważnych posiadanych dopuszczeń do obrotu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211)

1.4. aktualne katalogi z wyszczególnieniem numerów katalogowych – dla wszystkich oferowanych towarów. W katalogach należy czytelnie oznakować każdy oferowany pakiet (np. „Pakiet 1 poz. 1”).

1.5. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – Załącznik Nr 6 do SIWZ

2. Do oferty załącza się:

2.1. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza). Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej.

2.2. Kopie dowodu wpłaty wadium lub oryginały dokumentów potwierdzających wniesienie wadium (dotyczy wadium wnoszonego w innych niż pieniężna forma).

2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – JEDZ – dostarczony drogą elektroniczną na adres email: niedzialkowska.dzp@barlicki.pl

3. Wykonawca, każdy uczestnik Konsorcjum, podmiot udostępniający potencjał na zasadach wynikających z art. 22a ustawy Pzp wskazany w ofercie przez Wykonawcę – składają własne Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia.

4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składany jest w formie elektronicznej – z podpisem kwalifikowanym podmiotu składającego

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu:

5.1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Oświadczenia, o których mowa w niniejszej Specyfikacji i rozporządzeniu w sprawie dokumentów składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp i podwykonawcę składane są w oryginale.

7. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

a) W terminie 10 dni od przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp) albo w terminie 15 dni (jeśli zostały przesłane w inny sposób).

b) W terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (wobec treści Ogłoszenia o zamówienia i SIWZ).

c) W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąćwiadomość o okolicznościach stanowiących podłoże jego wniesienia (inne czynności Zamawiającego).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018