Leveringen - 305066-2022

07/06/2022    S108

Nederland-Groningen: Instrumentarium en benodigdheden voor radiotherapie

2022/S 108-305066

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: UMCG
Nationaal identificatienummer: 01131597
Postadres: Hanzeplein 1
Plaats: Groningen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 9713 GZ
Land: Nederland
Contactpersoon: UMCG Hoofdkantoor
E-mail: e.k.de.groot@umcg.nl
Telefoon: +31 503612649
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.umcg.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=200446
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanschaf van 2D meetsystemen t.b.v. ioniserende straling

Referentienummer: 22025021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33151000 Instrumentarium en benodigdheden voor radiotherapie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De levering van een 2D fotonendetector(stralingsmeetsysteem) voor kwaliteitscontrole van stereotactische fotonentherapie en de levering van een 2D protonendetector(stralingsmeetsysteem) voor kwaliteitscontrole en ontwikkeling van protonentherapie van Radiotherapie UMCG. Het uitvoeren van onderhoud aan de detectoren gedurende 5 jaar.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De levering van een 2D fotonendetector(stralingsmeetsysteem) voor kwaliteitscontrole van stereotactische fotonentherapie en de levering van een 2D protonendetector(stralingsmeetsysteem) voor kwaliteitscontrole en ontwikkeling van protonentherapie van Radiotherapie UMCG. Het uitvoeren van onderhoud aan de detectoren gedurende 5 jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Het UMCG doet een beroep op de in artikel 2.32 lid 1 sub b 2° van de Aanbestedingswet 2012 opgenomen uitzonderingsgrond, dat om technische redenen geen mededinging mogelijk is en een uitzondering ontstaat op de aanbestedingsplicht met de motivatie: Het IBA Dosimetry myQA platform is in 2017 aangeschaft als onderdeel van de Overeenkomst tot levering van een protonentherapie systeem door IBA na een Europese aanbesteding. Het myQA platform vormt de kern van de dosimetrie-ketens van de afdeling Radiotherapie en wordt gebruikt voor alle dosismetingen en kwaliteitscontroles van bestaande en te ontwikkelen protonen en fotonen bestralingstechnieken. De aan te schaffen detectoren moeten om dezelfde toepassingsredenen qua werkprocessen en dataverwerking van meetgegevens en kwaliteitscontrole-gegevens een integraal onderdeel zijn van het IBA Dosimetry myQA platform. De noodzakelijke integratie van detectoren met het IBA Dosimetry myQA platform van de afdeling Radiotherapie is alleen mogelijk met de fotonendetector en de protonendetector van IBA Dosimetry.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Aanschaf van 2D meetsystemen t.b.v. ioniserende straling

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
01/06/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Stratec Services BV
Plaats: Houten
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De genoemde waarden (bedragen) in II.1.7 en V.2.4 zijn indicatief, omdat het concurrentiegevoelige informatie betreft.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen
Plaats: Groningen
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
02/06/2022