Suministros - 305067-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Bobinadores en continuo

2018/S 134-305067

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Nowogrodzka 47a
Warszawa
00-695
Polonia
Persona de contacto: Olga Bieleń
Correo electrónico: przetargi@ncbr.gov.pl
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ncbr.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Nauka i rozwój

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja posiadanej przez Zamawiającego biblioteki taśmowej oraz dostawa taśm LTO-8 RW (wielokrotnego zapisu) i taśm czyszczących LTO oraz etykiet na taśmy LTO-8 RW dla NCBR

Número de referencia: 24/18/PN
II.1.2)Código CPV principal
30233160
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanej przez Zamawiającego biblioteki taśmowej oraz dostawę taśm LTO-8 RW (wielokrotnego zapisu) i taśm czyszczących LTO oraz etykiet na taśmy LTO-8 RW, dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

Część I – modernizacja biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 o 2 szt. napędów LTO-8 (wymiana napędów);

Część II – dostawa: 70 szt. taśm LTO-8 RW (wielokrotnego zapisu) i 10 szt. taśm czyszczących LTO oraz 100 szt. etykiet na taśmy LTO-8 RW.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część I – modernizacja biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 o 2 szt. napędów LTO-8 (wymiana napędów)

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30237360
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część I – modernizacja biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 o 2 szt. napędów LTO-8 (wymiana napędów).

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może zaproponować taki produkt, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać na etapie składania oferty, że oferowany produkt spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego oraz spełnia te same warunki użytkowe i funkcjonalne.

Wykonawca dostarczy napędy fabrycznie nowe.

Wykonawca zarejestruje modernizację posiadanej przez Zamawiającego biblioteki taśmowej Dell PowerVault TL2000 u producenta Dell o nowe napędy LTO-8 i zrówna gwarancję nowych napędów do czasu gwarancji posiadanej przez Zamawiającego biblioteki taśmowej.

Wykonawca zapewni usunięcie awarii napędów LTO-8 w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca zapewni wniesienie dostarczonego przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez pracownika Zamawiającego w jego siedzibie.

Wykonawca zobowiązany jest w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym Formularz Cenowy (kolumna 3) do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów poprzez jednoznacznie wskazanie producenta napędów oraz modelu lub symbolu lub numeru katalogowego lub wersję napędów.

Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ lub posiadać lepsze parametry.

Napędy muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Numer identyfikacyjny projektu: PT POWER UDA-POWR.06.01.00-00-0801/16-00 POIR.05.01.00-00-0001/17

II.2.14)Información adicional

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część II – dostawa 70 szt. taśm LTO-8 RW (wielokrotnego zapisu) i 10 szt. taśm czyszczących LTO oraz 100 szt. etykiet na taśmy LTO-8 RW

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30237360
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a.

II.2.4)Descripción del contrato:

Część II – dostawa 70 szt. taśm LTO-8 RW (wielokrotnego zapisu) i 10 szt. taśm czyszczących LTO oraz 100 szt. etykiet na taśmy LTO-8 RW

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może zaproponować taki produkt, który będzie spełniać wszystkie wymagane parametry określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać na etapie składania oferty, że oferowany produkt spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego oraz spełnia te same warunki użytkowe i funkcjonalne.

Wykonawca dostarczy taśmy fabrycznie nowe.

Wykonawca zapewni wniesienie dostarczonego przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez pracownika Zamawiającego w jego siedzibie.

Wykonawca zobowiązany jest w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym Formularz Cenowy (kolumna 3) do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów poprzez jednoznacznie wskazanie producenta kaset oraz modelu lub symbolu lub numeru katalogowego.

Zaoferowany przedmiot zamówienia powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do SIWZ lub posiadać lepsze parametry.

Kasety muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Numer identyfikacyjny projektu: PT POWER UDA-POWR.06.01.00-00-0801/16-00 POIR.05.01.00-00-0001/17

II.2.14)Información adicional

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

1. Formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

2. Formularz cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ;

Oświadczenia składane przed złożeniem oferty:

a) JEDZ - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ - aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca lub podwykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

b) JEDZ - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ - aktualny na dzień składania ofert, dotyczący innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca, celem wstępnego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu;

3. Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

a) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub dokumenty na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy;

b) pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia;

c) dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej;

4. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, ze zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp (dla osoby), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (dla podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Informacja na temat pozostałych dokumentów została zamieszczona w pkt. VI.3) ogłoszenia

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. W zakresie Części I zamówienia - Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie co najmniej dwie dostawy bibliotek taśmowych lub modernizacje bibliotek taśmowych o wartości każdej z nich co najmniej 50 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. W odniesieniu do części II Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w zakresie art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp (zdolności technicznej lub zawodowej).

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 ustawy Pzp.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Istotne dla Stron postanowienia umowy, w tym zapisy dotyczące zmiany treści umowy zostały zawarte w załączniku nr 7 do SIWZ.

Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków zawartych w istotnych postanowieniach umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/08/2018
Hora local: 14:00
Lugar:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

3. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) musi być złożony w formie elektronicznej przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymogami opisanymi w SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

ciąg dalszy pkt III.1.2)

e) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

f) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu dostawy, ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składnia oferty do II części zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SOPZ, Wykonawca dostarczy specyfikację techniczną oferowanego Sprzętu, sporządzoną w języku polskim i/lub angielskim. Dane w specyfikacji będą precyzyjnie opisywały każdy wymagany przez Zamawiającego parametr jakościowy oraz ilościowy. Specyfikacja winna być przygotowana w taki sposób by Zamawiający mógł przy jej wykorzystaniu jednoznacznie zidentyfikować oferowany Sprzęt. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy przy wykorzystaniu wskazanych w specyfikacji parametrów, można wskazać na rynku więcej niż jeden model taśmy LTO-8.

Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zasady opisano w rozdziale 20 SIWZ

8. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Zasady wnoszenia wadium opisano w rozdziale 9 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 144 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018