Suministros - 305070-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2018/S 134-305070

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 147
Wrocław
54-066
Polonia
Persona de contacto: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
Teléfono: +48 717341601
Correo electrónico: karolina.koc@eitplus.pl
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.port.org.pl/zamowienia-publiczne/aktualne/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.port.org.pl/zamowienia-publiczne/aktualne/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej dla Wroclawskiego Centrum Badań EIT + Sp.zo.o.

Número de referencia: TZ.271.1.2018
II.1.2)Código CPV principal
09300000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

1. Dane techniczne obiektu:

1) grupa przyłączeniowa – III,

2) grupa taryfowa – B21,

3) współczynnik mocy tg φ = 0,4,

4) nazwa i miejsce dostarczania – PROD_511333892237,

5) numer licznika – 50072954 stacja R-3963,

6) maksymalna moc umowna – 4000 kW,

7) napięcie znamionowe zasilania – 20 kV,

8) szacowane zużycie w okresie trwania umowy – 13 000 MWh.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

1. Dane techniczne obiektu:

1) grupa przyłączeniowa – III,

2) grupa taryfowa – B21,

3) współczynnik mocy tg φ = 0,4,

4) nazwa i miejsce dostarczania – PROD_511333892237,

5) numer licznika – 50072954 stacja R-3963,

6) maksymalna moc umowna – 4000 kW,

7) napięcie znamionowe zasilania – 20 kV,

8) szacowane zużycie w okresie trwania umowy – 13 000 MWh.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art. 24 ust. 1 PZP.

2 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 – 7 PZP.

3 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu

1) Wykonawca dołącza do oferty, z uwzględnieniem zapisów pkt. 6.3 SIWZ: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza JEDZ

2) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

4) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.4.1.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP.

1) Dokumenty, o których mowa w pkt 6.6. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o których mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 6.4.1.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 6.6 SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich

5.W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj. posiadają koncesję do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodną z ustawą z dnia 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755 j.t. ze zm.). Na potwierdzenie w/w warunku wykonawca przedłoży koncesję do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodną z ustawą z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.2018.755 j.t. ze zm.),

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie:

1. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonują co najmniej 3 dostawy energii elektrycznej trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy (wykonane lub wykonywane w ramach odrębnych umów), o łącznej ilości co najmniej 10 GWh każda.

Na potwierdzenie w/w warunku wykonawca przedłoży wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z dowodami, określającymi czy dostawy wykazane w wykazie dostaw zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/08/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 14/10/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 16/08/2018
Hora local: 11:30
Lugar:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, sali konferencyjnej pokój nr 2.7B

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Czerwiec / lipiec 2019 r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca dołącza do oferty, z uwzględnieniem zapisów pkt. 6.3 SIWZ: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia postawione warunki udziału.

2 .JEDZ winien być złożony wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z zasadami opisanymi w SIWZ pkt. 6.3.

3 Na zawartość oferty składa się:

1) wypełniony i podpisany Formularz oferty - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,

2) wypełniony i podpisany JEDZ

3) zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 6.7. SIWZ (jeżeli dotyczy),

4) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru,

5) dowody, o których mowa w pkt. 6.4.2 SIWZ (jeżeli dotyczy),

6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

4. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą o wartości 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP.

6. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni od dnia wyznaczonego jako dzień składania ofert.

7. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.

8. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej.

9. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

10. Zamawiający nie stosuje aukcji elektronicznej.

11 Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Terminy wnoszenia odwołań:

1 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,

3 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.4.1. i 17.4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018