Leveringen - 305122-2019

02/07/2019    S125

België-Brussel: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2019/S 125-305122

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten
Nationaal identificatienummer: 0411.724.220_27708
Postadres: Sint-Jansstraat 32-38
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Solidaris ETM asbl
E-mail: procurement.etm@solidaris.be

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mutsoc.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343746

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=343746
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=NVSM-037-2018-ETM-F02
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=24702
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Mutualiteit
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Nationaal Verbond

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

De levering van printers, multifunctionele kopieerapparaten en software voor gecentraliseerd printbeheer

Referentienummer: NVSM-037-2018-ETM-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten - JA01
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze raamovereenkomst heeft als onderwerp: Leveringen bestaande uit leasing, aankoop en aankoop plus click van printers en multifunctionele kopieermachines en de levering van software voor gecentraliseerd printbeheer om tegemoet te komen aan de behoeften van de potentiële entiteiten, die deel zullen nemen aan deze aanbesteding in het kader van de centrale aanbesteding van het Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten.

Het betreft een raamovereenkomst voor leveringen onderverdeeld in 7 percelen met vereiste opties voor elk perceel.

Perceel 1: leasing van printers + click;

Perceel 2: aankoop van printers;

Perceel 3: aankoop van printers + click;

Perceel 4: leasing van multifunctionele kopieermachines + click;

Perceel 5: aankoop van multifunctionele kopieermachines;

Perceel 6: aankoop van multifunctionele kopieermachines + click;

Perceel 7: levering van software voor gecentraliseerd printbeheer

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leasing van printers + click

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten - JA01
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leasing van printers + click

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een duur van 12 maanden en dit, ten hoogste 3 maal, indien geen van de partijen zijn wil heeft kenbaar gemaakt om een einde te maken aan de samenwerking ten minste 6 maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van de raamovereenkomst.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie het bijzonder bestek

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het bijzonder bestek

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aankoop van printers

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten - JA01
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aankoop van printers

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een duur van 12 maanden en dit, ten hoogste 3 maal, indien geen van de partijen zijn wil heeft kenbaar gemaakt om een einde te maken aan de samenwerking ten minste 6 maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van de raamovereenkomst.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie het bijzonder bestek

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het bijzonder bestek

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aankoop van printers + click

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten - JA01
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aankoop van printers + click

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een duur van 12 maanden en dit, ten hoogste 3 maal, indien geen van de partijen zijn wil heeft kenbaar gemaakt om een einde te maken aan de samenwerking ten minste 6 maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van de raamovereenkomst.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie het bijzonder bestek

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het bijzonder bestek

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leasing van multifunctionele kopieermachines + click

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten - JA01
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leasing van multifunctionele kopieermachines + click

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een duur van 12 maanden en dit, ten hoogste 3 maal, indien geen van de partijen zijn wil heeft kenbaar gemaakt om een einde te maken aan de samenwerking ten minste 6 maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van de raamovereenkomst.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie het bijzonder bestek

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het bijzonder bestek

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aankoop van multifunctionele kopieermachines

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten - JA01
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aankoop van multifunctionele kopieermachines

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een duur van 12 maanden en dit, ten hoogste 3 maal, indien geen van de partijen zijn wil heeft kenbaar gemaakt om een einde te maken aan de samenwerking ten minste 6 maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van de raamovereenkomst.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie het bijzonder bestek

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het bijzonder bestek

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aankoop van multifunctionele kopieermachines + click

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30000000 Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten - JA01
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aankoop van multifunctionele kopieermachines + click

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een duur van 12 maanden en dit, ten hoogste 3 maal, indien geen van de partijen zijn wil heeft kenbaar gemaakt om een einde te maken aan de samenwerking ten minste 6 maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van de raamovereenkomst.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie het bijzonder bestek

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het bijzonder bestek

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering van software voor gecentraliseerd printbeheer

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen - JA01
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van software voor gecentraliseerd printbeheer

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een duur van 12 maanden en dit, ten hoogste 3 maal, indien geen van de partijen zijn wil heeft kenbaar gemaakt om een einde te maken aan de samenwerking ten minste 6 maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van de raamovereenkomst.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zie het bijzonder bestek

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het bijzonder bestek

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het bijzonder bestek

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het bijzonder bestek

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel
Postadres: Poelaertplein 1
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Rechtsmiddelen (zie artikelen 14, 15, 23 et 24 van de wet van 17.6.2017):

U kan, indien u dit nodig acht, bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel twee soorten rechtsmiddelen instellen:

— Een schorsingsberoep binnen een termijn van 15 dagen vanaf de dag volgend op de kennisgeving van de beslissing

— En/of een vernietigingsberoep binnen een termijn van 60 dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing

Het beroep moet worden ingesteld bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, Poelaertplein 1 – 1000 Brussel.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Solidaris ETM asbl
Plaats: Charleroi
Postcode: 6000
Land: België
E-mail: procurement.etm@solidaris.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/06/2019