Services - 305141-2017

03/08/2017    S147    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Ożarowice: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2017/S 147-305141

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
ul. Wolności 90
Ożarowice
42-625
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Wysocka
Tel.: +48 323927202
E-mail: biuro-zarzad@gtl.com.pl
Faks: +48 323927376
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gtl.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://gtl.com.pl/#przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wybór wykonawcy prac projektowych dla zadania pn. Przebudowa terminalu B na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach.

Numer referencyjny: U/55/DIN/2017
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę pn.: Przebudowa Terminalu B na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Celem Zamawiającego jest otrzymanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonanej właściwie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami projektowania i wiedzą inżynierską.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 250 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wypełnionym wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę pn.: Przebudowa Terminalu B na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Celem Zamawiającego jest otrzymanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonanej właściwie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami projektowania i wiedzą inżynierską.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 250 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowo termin realizacji zamówienia został określony w rozdziale XII SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących przypadkach – wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn.zm.);

2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

2.3. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:

a) Zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp,

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

2.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

2.5. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy a) nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 3.1, 3.2 i 3.3 rozdziału XIII SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 50 000 PLN (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Szczegółowo wymagania dot. wadium określone zostały w rozdziale XIX SIWZ

2. Zamawiający żąda wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 %. ceny całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowo wymagania dot. zabezpieczenia określone zostały w rozdziale XXVII SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Środki własne GTL S.A.

Szczegółowo warunki finansowe zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) w szczególności § 4 i 5.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej bądź wszyscy wspólnicy podpiszą łącznie ofertę.

2. Nie później niż na dwa dni przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców.

3. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdziałem XXI pkt 7 c) SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do

występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki cywilnej bądź wszyscy wspólnicy podpiszą łącznie ofertę.

Patrz rozdział X SIWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

Projektanci mogący pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące projektowanie bez ograniczeń we wskazanych specjalnościach lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie:

— uprzednio obowiązujących przepisów zgodnie z wymogami art. 12 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 104 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) i/lub

— ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i/lub

— ustawy z dnia 22.12.2015 r, r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/09/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2017
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

GTL S.A. MPL Katowice ul. Wolności 90, Pyrzowice, Terminal B, II piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i następne ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są:

— odwołanie,

— skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują:

— Wykonawcom,

— innym podmiotom, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp,

— organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, w przypadkach określonych w art. 179 ust. 2 ustawy Pzp,

— a w przypadku skargi do sądu – również Zamawiającemu.

Odwołanie

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Katalog czynności, wobec których przysługuje w niniejszym postepowaniu odwołanie, zawiera art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach, o których mowa w art. 182 ustawy Pzp. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania uregulowane są w art. 180 – 198 ustawy Pzp.

Skarga do sądu

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198 a -198 g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/08/2017