Suministros - 305149-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Plataformas de acceso

2018/S 134-305149

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
3 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Montelupich 3
Kraków
30-901
Polonia
Persona de contacto: Magdalena Ptak
Correo electrónico: 3rblog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Fax: +48 261137546
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.3rblog.wp.mil.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka wojskowa
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa podestów oraz pomostów

Número de referencia: 80/2018
II.1.2)Código CPV principal
34951000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz pomostów:

Pozycja 1 - Pomost przejezdny z jednostronnym wejściem;

Pozycja 2 - Pomost magazynowy przejezdny;

Pozycja 3 - Pomost jezdny zabezpieczający pracę na wysokości;

Pozycja 4 - Podest roboczy.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL81
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Skład Dęblin, ul. Saperów 3, 08-530 Dęblin

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz pomostów:

Pozycja 1 - Pomost przejezdny z jednostronnym wejściem - 4 szt.;

Pozycja 2 - Pomost magazynowy przejezdny - 25 szt.;

Pozycja 3 - Pomost jezdny zabezpieczający pracę na wysokości -2 szt.;

Pozycja 4 - Podest roboczy - 7 szt.

Miejsce wykonania zamówienia:

— Skład Kutno ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 1, 99-300 Kutno

— Skład Stężyca ul. Dęblińska, 08-540 Stężyca k/Dęblina,

— Skład Dęblin ul. Saperów 3, 08-530 Dęblin,

— Skład Gałkówek ul. Łódzka 26, 95-041 Gałkówek.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 084-189510
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa podestów oraz pomostów

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

2. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (szczegółowy opis składania JEDZ-a w dokumentacji postępowania).

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów.

4. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów o których mowa w pkt 6, 7.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania zamawiający zażąda:

1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

7. W przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów zamawiający zażąda złożenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów.

8. Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2 000,00 PLN.

9. Oferta musi zawierać również następujące oświadczenia i dokumenty:

— wypełniony druk Oferta,

— wypełniony formularz cenowy/opis przedmiotu zamówienia,

— Oryginał lub kopię pełnomocnictwa:

a)dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (np. z aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpisu z właściwego rejestru).

b)dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018