Suministros - 305186-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Kežmarok: Trigo

2018/S 134-305186

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Poľnonákup Tatry, a.s.
36447927
Slavkovská 36
Kežmarok
060 01
Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Lucia Veselská
Teléfono: +421 244888875
Correo electrónico: pppco@pppco.sk
Fax: +421 244888875
Código NUTS: SK041

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.polnonakuptatry.sk

Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/12741/zakazky

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: poľnohospodárstvo - správa hmotných rezerv

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nákup a naskladnenie potravinárskej pšenice, rok úrody 2018

Número de referencia: 3.20
II.1.2)Código CPV principal
03211100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie pšenice potravinárskej (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2018 v požadovanom predpokladanom množstve 20 664,76 ton. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 3 996 564.58 EUR / Oferta más elevada: 3 998 631.06 EUR considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
60000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK041
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Obilné silo Kežmarok, Slavkovská 36, Kežmarok 060 01 a Obilné silo Poprad, Teplická 4, 058 01 Poprad.

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom zákazky je nákup a naskladnenie pšenice potravinárskej (zrno pšenice potravinárskej), rok úrody 2018, minimálne trieda kvality A štandardná, v požadovanom predpokladanom množstve 20 664,76 ton. Súčasťou predmetu zákazky sú i služby súvisiace s dodaním, ktorými sa rozumie balenie a doprava na miesto určenia. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky,uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 079-176020
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Rámcová dohoda č. 01/2018

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
AS servis, s.r.o.
36589985
Cesta Svätého Ladislava 6
Moldava nad Bodvou
045 01
Eslovaquia
Correo electrónico: info@as-servis.eu
Código NUTS: SK042
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 822 980.60 EUR
Oferta más baja: 3 996 564.58 EUR / Oferta más elevada: 3 998 631.06 EUR considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Rámcová dohoda č. 01/2018

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
KT Trade Slovakia s.r.o.
45970998
Skladná 6
Košice
040 01
Eslovaquia
Correo electrónico: kt-trade@kt-trade.sk
Código NUTS: SK042
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 822 980.60 EUR
Oferta más baja: 3 996 564.58 EUR / Oferta más elevada: 3 998 631.06 EUR considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1) Verejný obstarávateľ neuplatňuje zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

2) Táto zákazka sa nedelí na časti. V zmysle § 28 ods. 2 zákona verejný obstarávateľ uvádza, že predmet zákazky nie je rozdelený na časti nakoľko verejný obstarávateľ mieni zadať zákazku na 1 rovnaký druh/typ predmetu zákazky. Predmet zákazky v sebe nezahŕňa viaceré činnosti, ktoré by boli navzájom deliteľné.

3) Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky je uzatvorenie Rámcovej dohody s viacerými hospodárskymi subjektmi podľa § 83 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4) Verejný obstarávateľ je oprávnený na základe svojich potrieb určovať množstvo a rozsah dodávky tovaru, množstvá tovaru určené počas verejnej súťaže sú iba predpokladané a nemožno ich považovať za záväzné v žiadnom rozsahu. Verejný obstarávateľ nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo tovaru podľa Rámcovej dohody, ani vyčerpať predpokladaný maximálny finančný objem Rámcovej dohody. Celkové zakúpené množstvo predmetu Rámcovej dohody bude závisieť od potrieb verejného obstarávateľa počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Konanie o preskúmanie úkonov verejného obstarávateľa sa riadi ustanoveniami štvrtej hlavy zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018