Suministros - 305188-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Reactivos para análisis de sangre

2018/S 134-305188

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Polonia
Persona de contacto: Andrzej Wręczycki
Teléfono: +48 713689585
Correo electrónico: dzp@dco.com.pl
Fax: +48 713689583
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.dco.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dzierżawa 3 aparatów do barwień immunohistochemicznych z oprogramowaniem i obsługą informatyczną wraz z sukcesywną dostawą odczynników oraz części zużywalnych do aparatu dla Zakładu Patomorfologii

Número de referencia: ZP/PN/36/18/LZP/AW
II.1.2)Código CPV principal
33696200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dzierżawa 3 aparatów do barwień immunohistochemicznych z oprogramowaniem i obsługą informatyczną wraz z sukcesywną dostawą odczynników oraz części zużywalnych do aparatu dla Zakładu Patomorfologii.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 818 408.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514
II.2.4)Descripción del contrato:

Dzierżawa 3 aparatów do barwień immunohistochemicznych z oprogramowaniem i obsługą informatyczną wraz z sukcesywną dostawą odczynników oraz części zużywalnych do aparatu dla Zakładu Patomorfologii.

JEDZ. Wykonawca musi dołączyć standardowy formularz JEDZ aktualny na dzień składania ofert.

1. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. JEDZ należy przesłać na adres email: dzp@dco.com.pl

3. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

4. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w szczególności w jednym z ww. formatów. Plik JEDZ częściowo wypełniony stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

6. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (rekomendowany przez Zamawiającego 7-Zip).

7. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty – Formularz oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) – składanej w formie pisemnej. Treść oferty powinna zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

8. Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy.

W tytule wiadomości należy wpisać „JEDZ - ZP/PN/36/18/LZP/AW”.

9. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

10. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego.

11. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

12. Podpis elektroniczny wewnątrz dokumentu lub jako osobny zewnętrzny plik.

13. Jeżeli JEDZ jest podpisywany przez pełnomocnika, wraz z JEDZ należy przesłać pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wadium 20 000 PLN.

Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 24aa ustawy Zamawiający że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 079-176195
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dzierżawa 3 aparatów do barwień immunohistochemicznych z oprogramowaniem i obsługą informatyczną wraz z sukcesywną dostawą odczynników oraz części zużywalnych do aparatu dla Zakładu Patomorfologii

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
ROCHE Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B
Warszawa
01-531
Polonia
Código NUTS: PL91
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 818 408.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 818 408.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

5.1.3. potwierdzą zgodnie z art. 25, ust. 1, pkt 2 ustawy spełnianie przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego w zakresie (dotyczy wyłącznie załącznika nr 6 do SIWZ):

5.1.3.1. Na potwierdzenie spełnienia wymagań Wykonawca przedstawi następujące dokumenty dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010. o wyrobach medycznych - dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie RP:

a) deklaracja/e zgodności lub certyfikat CE dla oferowanego wyrobu medycznego (i ile dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikowaną,

b) potwierdzenie, że oferowany wyrób medyczny (o ile dotyczy) został zgłoszony/wpisany do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu lub dokonano powiadomienia o wyrobie w trybie art. 58 ustawy o wyrobach medycznych (nazwa wyrobu zgłoszona/wpisana do rejestru winna odpowiadać nazwie handlowej /katalogowej oferowanego wyrobu), a w przypadku oferowania wyrobów medycznych, które nie były jeszcze wprowadzone na teren RP – oświadczenie Wykonawcy dla wyrobów medycznych, o zobowiązaniu się do dostarczenia wraz z dostawą wyrobów medycznych, właściwych dokumentów opisanych powyżej.

Jeżeli dany wyrób medyczny nie podlega wpisowi do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, należy załączyć oświadczenie z uzasadnieniem, dlaczego wpisowi nie podlega.

Uwaga - Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji z Załącznika 6 do SIWZ dotyczy.

5.1.3.2. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów Wykonawca przedłoży odpowiednie katalogi producenta (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów) lub nazwy własne w braku katalogów, foldery lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku 6 do SIWZ. Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba ze zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy. W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym należy przedłożyć dokument (y) wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach w tym również poprzez zwrócenie się o złożenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę.

Uwaga - Każdy dokument powinien być opisany, jakiej pozycji z Załącznika 6 do SIWZ dotyczy.

5.1.3.3. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów Wykonawca przedłoży także dokumenty:

a) Metodyka badań w języku polskim,

b) Wykaz odczynników zawierających w swoim składzie substancje niebezpieczne.

c) Oświadczenie o braku substancji niebezpiecznych dla pozostałych odczynników.

d) Instrukcja pełnej inaktywacji odczynników lub oświadczenie, że po inaktywacji można odczynników bezpiecznie, zgodnie z polskimi normami, wylać do ścieków komunalnych bądź zutylizować jako odpad medyczny. Jeżeli jest to niemożliwe zobowiązanie się do odbioru w/w raz na miesiąc, co zostanie poświadczone odpowiednim protokołem

e) Zobowiązanie (w formie oświadczenia) do wykonania na własny koszt badań próbek kontrolnych ścieków na zawartość substancji niebezpiecznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dn. 14.7.2006 w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018