Suministros - 305192-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Chalecos antibalas

2018/S 134-305192

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Główna Straży Granicznej
ul. Podchorążych 38
Warszawa
00-463
Polonia
Persona de contacto: Jolanta Górzyńska-Gortat
Teléfono: +48 225004476
Correo electrónico: wzp.kg@strazgraniczna.pl
Fax: +48 225004707/82
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.strazgraniczna.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Zakup kamizelek kuloodpornych”

Número de referencia: 22/BF/BTiZ/18
II.1.2)Código CPV principal
35815100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Zamówienie jest podzielone na dwie części. 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) kamizelek kuloodpornych zewnętrznych (część 1 zamówienia), 2) kamizelek kuloodpornych wewnętrznych (część 2 zamówienia). 4. W ramach realizacji części 1 i 2 zamówienia Zamawiający przewidział możliwość skorzystania z prawa opcji. 5. Wykonawcy wyłonieni w przetargu zobowiązani są do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego (stosownie do zakresu przedmiotowego złożonej przez każdego z nich oferty). 6. Przy udzielaniu zamówienia Zamawiający zastosował art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 867 750.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Zakup kamizelek kuloodpornych zewnętrznych”

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35815100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 100 kpl. kamizelek kuloodpornych zewnętrznych, w tym: a) dostawa 850 kpl. ww. kamizelek w ramach zamówienia podstawowego, b) dostawa maksymalnie 250 kpl. ww. kamizelek w ramach zamówienia objętego prawem opcji. 2. Kamizelki kuloodporne zewnętrzne muszą być jednakowe, fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku, a także muszą spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Minimalny wymagany okres gwarancji w zakresie odporności balistycznej kamizelek kuloodpornych zewnętrznych wynosi 10 lat. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na odporność balistyczną oferowanych kamizelek kuloodpornych zewnętrznych stanowił kryterium oceny ofert. 4. Minimalny wymagany okres gwarancji na pozostałe elementy użytkowe kamizelek kuloodpornych zewnętrznych wynosi 3 lata. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na pozostałe elementy użytkowe oferowanych kamizelek kuloodpornych zewnętrznych stanowił kryterium oceny ofert. 5. Realizacja zamówienia jest objęta wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 17.11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 114) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Organem sprawującym w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku jest Dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3. 6. Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, dokumentu potwierdzającego, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego tj. dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego poziomu ochrony balistycznej przez wkład balistyczny, który zostanie użyty do wykonania oferowanej kamizelki kuloodpornej zewnętrznej (np. certyfikatu zgodności lub sprawozdania z badań), przy czym: a) dokument ten musiał być wystawiony przez jednostkę akredytowaną - zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9.7.2008 r. - oceniającą zgodność w zakresie badania kuloodporności, b) Zamawiający dopuścił złożenie ww. dokumentu wystawionego dla kamizelki kuloodpornej, w której wkłady balistyczne zostały wykonane z identycznego materiału balistycznego jak materiał, który zostanie użyty do wykonania wkładu balistycznego oferowanej kamizelki kuloodpornej zewnętrznej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres udzielonej gwarancji w zakresie odporności balistycznej kamizelki kuloodpornej / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Okres udzielonej gwarancji na pozostałe elementy użytkowe kamizelki kuloodpornej / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Przedmiotem zamówienia objętego prawem opcji jest dostawa maksymalnie 250 kompletów kamizelek kuloodpornych zewnętrznych. 2. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne oświadczenie w terminie do dnia 15.9.2018 r., a Wykonawca potwierdzi jego otrzymanie. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot objęty prawem opcji do dnia 31.10.2018 r.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Zakup kamizelek kuloodpornych wewnętrznych”

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35815000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 750 kpl. kamizelek kuloodpornych wewnętrznych, w tym: a) dostawa 600 kpl. ww. kamizelek w ramach zamówienia podstawowego, b) dostawa maksymalnie 150 kpl. ww. kamizelek w ramach zamówienia objętego prawem opcji. 2. Kamizelki kuloodporne wewnętrzne muszą być jednakowe, fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku, a także muszą spełniać wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Minimalny wymagany okres gwarancji w zakresie odporności balistycznej kamizelek kuloodpornych wewnętrznych wynosi 10 lat. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na odporność balistyczną oferowanych kamizelek kuloodpornych wewnętrznych stanowił kryterium oceny ofert.

4. Minimalny wymagany okres gwarancji na pozostałe elementy użytkowe kamizelek kuloodpornych wewnętrznych wynosi 3 lata. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na pozostałe elementy użytkowe oferowanych kamizelek kuloodpornych wewnętrznych stanowił kryterium oceny ofert. 5. Realizacja zamówienia jest objęta wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 17.11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. 114) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Organem sprawującym w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku jest Dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3. 6. Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający wezwał Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, dokumentu potwierdzającego, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego tj. dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego poziomu ochrony balistycznej przez wkład balistyczny, który zostanie użyty do wykonania oferowanej kamizelki kuloodpornej wewnętrznej (np.certyfikatu zgodności lub sprawozdania z badań), przy czym: a) dokument ten musi być wystawiony przez jednostkę akredytowaną - zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9.7.2008 r. - oceniającą zgodność w zakresie badania kuloodporności, b) Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentu wystawionego dla kamizelki kuloodpornej, w której wkłady balistycznej zostały wykonane z identycznego materiału balistycznego jak materiał, który zostanie użyty do wykonania wkładu balistycznego oferowanej kamizelki kuloodpornej wewnętrznej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres udzielonej gwarancji w zakresie odporności balistycznej kamizelki kuloodpornej / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Okres udzielonej gwarancji na pozostałe elementy użytkowe kamizelki kuloodpornej / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Przedmiotem zamówienia objętego prawem opcji jest dostawa maksymalnie 150 kompletów kamizelek kuloodpornych wewnętrznych. 2. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne oświadczenie w terminie do dnia 15.8.2018 r., a Wykonawca potwierdzi jego otrzymanie. 3. Wykonawca dostarczy przedmiot objęty prawem opcji do dnia 30.9.2018 r.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 063-139481
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 22/BF/BTiZ/18
Lote nº: 1
Denominación:

„Zakup kamizelek kuloodpornych zewnętrznych”

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
jmd Daniel Technologie Janusz Daniel
NIP: 1130004356
ul. Meissnera 6/11
Warszawa
03-982
Polonia
Teléfono: +48 228540528
Correo electrónico: office@jmd.pl
Fax: +48 228445967
Código NUTS: PL911

Dirección de internet: www.jmd.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 534 950.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 024 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Wykonanie części elementów kamizelki (takich jak: poszycie zewnętrzne, torby)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 22/BF/BTiZ/18
Lote nº: 2
Denominación:

„Zakup kamizelek kuloodpornych wewnętrznych”

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Lubawa” S.A.
NIP: 7440004276
ul. Staroprzygodzka 117
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polonia
Teléfono: +48 627375700
Correo electrónico: info@lubawa.com.pl
Fax: +48 627375708
Código NUTS: PL41

Dirección de internet: http://www.lubawa.com.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 941 062.50 PLN
Valor total del contrato/lote: 843 750.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Wykonanie partii kamizelek kuloodpornych wewnętrznych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

-

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się z chwilą dokonania wyboru Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018