Leveringen - 305200-2020

30/06/2020    S124

Verenigd Koninkrijk-Glenrothes: Ramen

2020/S 124-305200

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fife Council
Postadres: Fife House, North Street
Plaats: Glenrothes
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
Postcode: KY7 5LT
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Billie Mitchell
E-mail: billie.mitchell@fife.gov.uk
Telefoon: +44 3451550000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fifedirect.org.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00187
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply and Installation of Windows and Doors

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44221100 Ramen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fife Council intends to enter into a contract for the supply, installation and maintenance of ‘A’ rated windows, communal entrance doors and curtain walling and the recycling of all removed materials.

A key objective of Fife Council is to meet the growing needs and demands being made on our services with an ever-reducing budget, by providing best value with an effective service for the provision of the above-mentioned requirement. It is envisaged that the appointed service provider, will support the objective to improve and maintain a wide range of properties within the Fife Council portfolio, which includes a 30 000 housing stock plus the property portfolio of schools, estates and public buildings.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Survey, Supply, Installation and Maintenance of UPVC Windows and Doors

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421100 Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Survey, supply, install and maintenance of UPVC windows and doors.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Survey, Supply and Install of Aluminium/Curtain Walling/Roof Lights

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14721000 Aluminium
44221110 Raamkozijnen
31518300 Daklampen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Survey, supply and install of aluminium/curtain walling/roof lights.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Survey, Supply and Install of Composite Doors

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44221200 Deuren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Survey, supply and install of composite doors.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality ` / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Survey, Supply and Install of Communal Entrance Doors

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44221200 Deuren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Survey, supply and install of communal entrance doors.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-384748
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: N/a
Perceel nr.: 2
Benaming:

Survey, Supply and Install of Aluminium/Curtain Walling/Roof Lights

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: N/a
Perceel nr.: 3
Benaming:

Survey, Supply and Install of Composite Doors

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: N/a
Perceel nr.: 4
Benaming:

Survey, Supply and Install of Communal Entrance Doors

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: N/a
Perceel nr.: 1
Benaming:

Survey, Supply, Installation and Maintenance of UPVC Windows and Doors

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(SC Ref:624333)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Dunfemline Sheriff Court and Justice of the Peace Court
Postadres: 1/6 Carnegie Drive
Plaats: Dunfermline
Postcode: KY12 7HJ
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1383724666
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/06/2020