Suministros - 305210-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Zakopane: Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal

2018/S 134-305210

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
29637700000
ul. Oswalda Balzera 15
Zakopane
34-500
Polonia
Persona de contacto: Grażyna Malik
Teléfono: +48 182012061
Correo electrónico: przetargi@klinika.net.pl
Fax: +48 182014296
Código NUTS: PL219

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.klinika.net.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa 3 szt. lamp operacyjnych, 3 szt. kolum anestezjologicznych, 3 szt. kolumn chirurgicznych

Número de referencia: STG-271-POIS-3/18
II.1.2)Código CPV principal
33000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. lamp operacyjnych, 3 szt. kolumn anestezjologicznych, 3 szt.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 690 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. O. Balzera 15, blok operacyjny szpitala

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. lamp operacyjnych, 3 szt. kolumn anestezjologicznych, 3 szt. kolumn chirurgicznych z demontażem już istniejących lamp i kolumn, montażem nowych, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu.

Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

POIS.09.02.00-00-0062/17-00/1120/2018/44

II.2.14)Información adicional

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieś wadium w wysokości 17 000,00 PLN. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu działając w oparciu o przepisy art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
06/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Drager Polska Sp. z o.o.
Sułkowskiego 18a
Bydgoszcz
85-655
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 607 852.77 PLN
Valor total del contrato/lote: 745 200.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
06-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
06-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018