Suministros - 305214-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Lubartów: Captadores solares para la producción de calor

2018/S 134-305214

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Lubartów
ul. Lubelska 18A
Lubartów
21-100
Polonia
Persona de contacto: Rafał Florek
Teléfono: +48 818545919
Correo electrónico: przetargi@gmina-lubartow.pl
Fax: +48 818545901
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.gmina-lubartow.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Czysta energia w Gminie Lubartów – dostawa i montaż kolektorów słonecznych

Número de referencia: ZP.271.5.2018
II.1.2)Código CPV principal
09331100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych na terenie gminy Lubartów.

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektów pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I”, „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

3. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwie następujące części:

1) część nr 1–dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I”,

2) część nr 2–dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów –kolektory słoneczne i kotły na biomasę I”

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09332000
45331000
45300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Lubartów

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem części nr 1 jest dostawa i montaż 419 instalacji solarnych (994 szt. paneli kolektorów słonecznych) na budynkach prywatnych na terenie gminy Lubartów, obejmująca m.in.:

1) dostawę i montaż, w oparciu dokumentację techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ, zestawów kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowywania ciepłej wody użytkowej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) instalacja z 2 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu/elewacji – 286 szt. instalacji,

b) instalacja z 3 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu/elewacji – 110 szt. instalacji,

c) instalacja z 4 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu/elewacji – 23 szt. instalacji,

2) montaż kolektorów słonecznych w miejscu najbardziej korzystnym z punktu widzenia operowania promieni słonecznych w skali roku,

3) montaż wymiennika ciepła,

4) montaż zespołu pompowo-sterowniczego wraz z niezbędną armaturą i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi,

5) wykonanie podłączenia zasobnika do instalacji wody zimnej i CWU oraz górnej wężownicy do CO,

6) wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji,

7) napełnienie instalacji,

8) uruchomienie instalacji,

9) przeszkolenie Użytkowników,

10) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

11) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

12) inne elementy ujęte w załączniku Nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7a do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kolektora słonecznego w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

3. Wykonawca każdego z zadań udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.

4. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki nr 8 do SIWZ.

5. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.

6. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7.71994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

7. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane.

8. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. Termin wykonania zamówienia - do 28.6.2019 r., przy czym min. 50 % liczby instalacji solarnych (min. 209 szt.) należy wykonać do dnia 31.12.2018 r.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji dotyczący przeglądu gwarancyjnego / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.04.01.00-06-0204/16

II.2.14)Información adicional

Jest realizowane w ramach projektu pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów –kolektory słoneczne i kotły na biomasę II”

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09332000
45331000
45300000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Lubartów

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem części nr 2 jest dostawa i montaż 420 instalacji solarnych (997 szt. paneli kolektorów słonecznych) na budynkach prywatnych na terenie gminy Lubartów, obejmująca m.in.:

1) dostawę i montaż, w oparciu dokumentację techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ, zestawów kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowywania ciepłej wody użytkowej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

a) instalacja z 2 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu/elewacji – 287 szt. instalacji,

b) instalacja z 3 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu/elewacji – 109 szt. instalacji,

c) instalacja z 4 kolektorami słonecznymi, montowana na dachu/elewacji – 24 szt. instalacji,

2) montaż kolektorów słonecznych w miejscu najbardziej korzystnym z punktu widzenia operowania promieni słonecznych w skali roku,

3) montaż wymiennika ciepła,

4) montaż zespołu pompowo-sterowniczego wraz z niezbędną armaturą i urządzeniami kontrolno-pomiarowymi,

5) wykonanie podłączenia zasobnika do instalacji wody zimnej i CWU oraz górnej wężownicy do CO,

6) wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji,

7) napełnienie instalacji,

8) uruchomienie instalacji,

9) przeszkolenie Użytkowników,

10) sporządzenie instrukcji obsługi i przekazanie jej Użytkownikom,

11) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

12) inne elementy ujęte w załączniku Nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna) i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 7a do SIWZ.

2. Zamawiający wymaga, aby wykonanie instalacji kolektora słonecznego w ramach jednej lokalizacji nie trwało dłużej niż 3 dni robocze następujące po sobie.

3. Wykonawca każdego z zadań udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane prace na okres 5 lat od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.

4. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

5. Urządzenia, armatura i osprzęt instalowany w trakcie realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy, zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji technicznej.6. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna być wykonana o oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

7. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane.

8. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

9. Termin wykonania zamówienia do 28.6.2019 r., przy czym min. 50 % liczby instalacji solarnych (min. 210 szt.) należy wykonać do dnia 31.12.2018 r.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Czas reakcji dotyczący przeglądu gwarancyjnego / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPLU.04.01.00-06-0205/16

II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 075-166523
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów –kolektory słoneczne i kotły na biomasę I”

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów –kolektory słoneczne i kotły na biomasę II”

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ww. ustawy Pzp unieważniono: część nr 1 – dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu pn.:„ Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I” postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz część nr 2 – dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II” postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego: „Czysta energia w Gminie Lubartów – dostawa i montaż kolektorów słonecznych”.

Z uwagi na fakt, że w części nr 1 oraz części nr 2 postępowania oferta z najniższa ceną jest wyższa niż kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.:

Dla części nr 1 – dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę I”: 3 951 720,00 PLN brutto (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100),

Dla części nr 2 – dostawa i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu pn.: „Czysta energia w Gminie Lubartów – kolektory słoneczne i kotły na biomasę II”: 3 963 027,60 PLN brutto (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia siedem złotych 60/100), a Zamawiający nie może zwiększyć kwot na sfinansowanie części nr 1 oraz części nr 2 postępowania do wysokości ceny oferty najniższej, zobligowany był unieważnić część nr 1 oraz część nr 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018