Suministros - 305216-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Prendas de vestir de protección antibalas

2018/S 134-305216

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Główna Straży Granicznej
ul. Podchorążych 38
Warszawa
00-463
Polonia
Persona de contacto: Jolanta Górzyńska-Gortat
Teléfono: +48 225004476
Correo electrónico: wzp.kg@strazgraniczna.pl
Fax: +48 225004707/82
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.strazgraniczna.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Zakup tarcz kuloodpornych"

Número de referencia: 19/BF/BTiZ/18
II.1.2)Código CPV principal
35815000 - CA03
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Przedmiotem zamówienia objęto zakup jednakowych, fabrycznie nowych tarcz kuloodpornych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 roku. 3. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający przewidział możliwość skorzystania z prawa opcji. 4. Wykonawca wyłoniony w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 5. Przy udzielaniu zamówienia Zamawiający zastosował art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). 6. Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 420 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, 02-148 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 23.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia objęto zakup jednakowych, fabrycznie nowych tarcz kuloodpornych (wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 roku) spełniających wymagania określone przez Zamawiającego. 2. Zamówieniem objęto dostawę 24 kompletów tarcz kuloodpornych, w tym: a) dostawę 20 kompletów ww. tarcz - w ramach zamówienia podstawowego; b) dostawę maksymalnie 4 kompletów ww. tarcz - w ramach zamówienia objętego prawem opcji. 3. Każda z dostarczanych tarcz kuloodpornych musi zachować parametry ochronne w zakresie odporności balistycznej przez okres co najmniej 7 lat od daty odbioru oraz musi być objęta co najmniej 3-letnią gwarancją licząc od daty odbioru - w zakresie pozostałych elementów użytkowych, przy czym okres gwarancji na własności balistyczne oferowanych tarcz kuloodpornych stanowił jedno z kryteriów oceny ofert. 4. Realizacja zamówienia jest objęta wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 17.11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 114) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Organem sprawującym w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzór nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku jest Dyrektor Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex" z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Masa tarczy kuloodpornej / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Okres udzielonej gwarancji w zakresie odporności balistycznej tarczy kuloodpornej / Ponderación: 30
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. Przedmiotem zamówienia objętego prawem opcji jest dostawa maksymalnie 4 kompletów tarcz kuloodpornych.

2. W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne oświadczenie w terminie do dnia 15.8.2018 r., a Wykonawca potwierdzi jego otrzymanie.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot objęty prawem opcji do dnia 30.9.2018 r.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 063-139482
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 19/BF/BTiZ/18
Denominación:

„Zakup tarcz kuloodpornych"

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
"Holsters" HPE Polska Grzegorz Szymański
NIP: 9590395486
ul. Długa 15
Kielce
25-650
Polonia
Teléfono: +48 413625142
Correo electrónico: holsters@wp.pl
Fax: +48 413317690
Código NUTS: PL721

Dirección de internet: http://hpe.pl

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 577 658.52 PLN
Valor total del contrato/lote: 420 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

-

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego kończy się z chwilą dokonania wyboru Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a (Budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018