Suministros - 305262-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Kardzhali: Productos farmacéuticos

2018/S 134-305262

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
MBAL „D-r Atanas Dafovski“ AD, gr. Kardzhali
108501669
bul. „Belomorski“ No. 53
Kardzhali
6600
Bulgaria
Persona de contacto: Snezhana Karagjozova
Teléfono: +359 36168241
Correo electrónico: hospital_kj@abv.bg
Fax: +359 36168295
Código NUTS: BG425

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.hospital-kj.com/index

Dirección del perfil de comprador: www.zop.hospital-kj.com/auction/66/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на лекарствени продукти по приложение № 2 от Позитивния лекарствен списък за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали“.

II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти, които са включени в приложение № 2 от Позитивния лекарствен списък, за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали — възложител, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени позиции и номенклатури и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“, АД, гр. Кърджали.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Разни медикаменти

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33600000
33690000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG425
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали, бул. „Беломорски“ № 53

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на разни лекарствени продукти, подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата по АТС код, лекарствена форма и количество активно вещество, единична мярка, окончателна опоковка и прогнозно годишно количество.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Предвидена е опция, в случай че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и сключването на нов договор.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

В прогнозната стойност на обособената позиция от 152 990,50 BGN са включени и плащания към бъдещия/те изпълнител/и до 7 649,53 BGN по предвидената опция за удължаване срока на договора.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 214-444349
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 11
Denominación:

Разни медикаменти

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Процедурата е частично прекратена с Решение № 353/21.6.2018 г. на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП по следните номенклатури: 7, 21, 22, 45, 51, 61, 66, 69, 78, 79, 80, 84, 93, 109, 113, 121, 122, 130, 132, 135, 136, 137, 139, 141, 142, 152, 165, 166, 172, 174, 175, 181, 184, 189, 196, 197, 199, 200, 205, 212, 213, 214, 228, 229, 236, 237, 239, 246, 247, 252, 266, 276, 282, 283, 286, 293, 294, 298, 302, 304, 318, 332, 333, 335, 352, 358, 369, 377, 385, 386, 388, 395, 402, 404, 410, 411, 413, 418, 424, 425, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 453, 454, на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП по следните номенклатури: 2, 3, 33, 34, 46, 83, 115, 117, 131, 145, 146, 176, 180, 187, 188, 194, 201, 202, 203, 204, 208, 220, 221, 267, 270, 278, 290, 295, 314, 320, 336, 338, 343, 368, 380, 382, 415, 417, 427, 446, 447, 470,

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/07/2018