Suministros - 305267-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Bulgaria-Sredishte: Gasolina sin plomo

2018/S 134-305267

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
PGMSS „Nikola Y. Vaptsarov“
000559025
ul. „Dobrudzha“ No. 80
s. Sredishte
7560
Bulgaria
Persona de contacto: Mihaela Petrova
Teléfono: +359 879926055
Correo electrónico: mss.sr@mail.bg
Fax: +359 86262320
Código NUTS: BG325

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://pgmss.weebly.com

Dirección del perfil de comprador: http://sop.bg/pgmss-986/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на горива за нуждите на ПГМСС „Никола Й. Вапцаров“, с. Средище“

II.1.2)Código CPV principal
09132100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка чрез закупуване от търговски обект (бензиностанция) в гр. Силистра и страната на безоловен бензин А95Н с 7 % био с код по CPV 09132100-4 и код по КН 27101245 — 10 000 литра (десет хиляди литра), и дизелово гориво с мин. 6 % биодизел за МПС с код по CPV 09134200-9 и код по КН 27102011 — 10 000 литра (десет хиляди литра).

Доставка на течно гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление франко складовете на възложителя в с. Средище с код по CPV (2007) 09135100-5 и с код по КН 27101943, 27101962 — 40 000 литра (четиридесет и пет хиляди литра).

Доставка на дизелово гориво с мин. 6 % биодизел за МПС франко складовете на възложителя в с. Средище с код по CPV 09134200-9 и код по КН 27102011 — 50 000 литра (петдесет хиляди литра).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 34 583.33 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG325
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Франко обект на ПГМСС „Никола Йонков Вапцаров“, с. Средище, ул. „Добруджа“ № 80, бласт Силистра, община Кайнарджа

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка чрез закупуване от търговски обект (бензиностанция) в гр. Силистра и страната на безоловен бензин А95Н с 7 % био с код по CPV 09132100-4 и код по КН 27101245 — 10 000 литра (десет хиляди литра), и дизелово гориво с мин. 6 % биодизел за МПС с код по CPV 09134200-9 и код по КН 27102011 — 10 000 литра (десет хиляди литра).

Доставка на течно гориво за изгаряне в стационарни горивни инсталации с цел отопление франко складовете на възложителя в с. Средище с код по CPV (2007) 09135100-5 и с код по КН 27101943, 27101962 — 40 000 литра (чтиридесет и пет хиляди литра).

Доставка на дизелово гориво с мин. 6 % биодизел за МПС франко складовете на възложителя в с. Средище с код по CPV 09134200-9 и код по КН 27102011 — 50 000 литра (петдесет хиляди литра).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Suministros cotizados y comprados en una bolsa de materias primas
Explicación:

Предмет на поръчката е чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, когато обект на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стокова борса, съгласно списък одобрен с акт на МС, по предложение на министъра на финансите. Сделката може да се извърши на лицензирана стокова борса. С избраната процедура се постига реализиране на целите и и принципите на ЗОП и европейските изисквания, а именно осигуряване на ефективност при разходване на бюджетните средства, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, публичност и прозрачност, гарантиране на опазването на търговската тайна на участниците и техните предложения.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 18
Denominación:

Доставка чрез закупуване от търговски обект (бензиностанция) в гр. Силистра и страната на безоловен бензин А95Н с 7 % био и дизелово гориво с мин. 6 % биодизел за МПС

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/03/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„Петрол“ АД
831496285
ул. „Търговска“ № 12
Ловеч
5500
Bulgaria
Teléfono: +359 29690300
Correo electrónico: delovodstvo@petrol.bg
Fax: +359 29690300
Código NUTS: BG315

Dirección de internet: http://www.petrol.bg/bg

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 34 583.33 BGN
Valor total del contrato/lote: 34 583.33 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/07/2018