Suministros - 305283-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Material para angioplastia

2018/S 134-305283

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
011035381
ul. Kasprzaka 17
Warszawa
01-211
Polonia
Persona de contacto: Sekcja Zamówień Publicznych, pawilon nr 6 wejście K, parter
Teléfono: +48 223894806 / 223894859
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl
Fax: +48 223894922
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wolski.med.pl

Dirección del perfil de comprador: www.wolski.med.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii i angioplastyk wieńcowych - II

Número de referencia: EP/20/2018
II.1.2)Código CPV principal
33111730
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii i angioplastyk wieńcowych - II, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ stanowiącym formularz asortymentowo-cenowy.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 114 950.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL92
Código NUTS: PL91
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii i angioplastyk wieńcowych – II, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ stanowiącym formularz asortymentowo-cenowy.

Poz. 3 – dostawa nastąpi poprzez przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę sprzętu do depozytu na podstawie dokumentu przekazania. Stan depozytowy (asortyment i ilości) zostanie ustalony przez przedstawiciela Zamawiającego. Informacja o zużyciu sprzętu zostanie przekazana faxem na podstawie protokołu zużycia w terminie 3 dni roboczych od daty zużycia – wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do istotnych dla stron postanowień umowy. Protokół zużycia stanowi podstawę do wystawienia faktury. Faktura należy wystawić w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu zużycia. Po wystawieniu faktury przez Wykonawcę sprzęt przechodzi na własność Zamawiającego. Dostawy towaru musza się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:00 do Ośrodka Diagnostyki i Terapii Wewnątrznaczyniowej – pawilon numer 9.

Poz. 1, 2, 4 i 5 – dostawa nastąpi poprzez przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę sprzętu do Apteki Szpitalnej – pawilon numer 11 – w terminie do 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: 2 299,00 PLN;

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

3. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 092-208312
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa jednorazowego sprzętu do koronarografii i angioplastyk wieńcowych - II

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Terumo Poland Sp. z o.o.
ul. Chłodna 52
Warszawa
00-872
Polonia
Teléfono: +48 609006443
Correo electrónico: alicja.omen@terumo-europe.com
Fax: +48 221201602
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 114 950.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 123 876.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Wykonawca jest zobowiązany do złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Spełnieniem tego wymogu będzie przekazanie, przed terminem składania ofert dokumentu JEDZ za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej. JEDZ należy przesłać na adres poczty elektronicznej zamowieniapubliczne@wolski.med.pl, dopuszczalnymi formatami danych w których można sporządzić JEDZ są .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

Uwaga: Środkami komunikacji elektronicznej, nie są nośniki danych (np. CD, pendrive).

Sposób złożenia JEDZ:

1) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny przy wykorzystaniu narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi bądź oprogramowania, które pozwolą stworzyć JEDZ w wymaganym przez zamawiającego formacie.

2) Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

3) Stworzony lub wygenerowany przez wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany (opatrzony hasłem dostępowym).

4) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści formularza oferty.

5) Wykonawca przesyła Zamawiającemu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowany JEDZ na adres poczty elektronicznej wskazany powyżej, w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6) Po otwarciu ofert, Zamawiający odszyfruje JEDZ, korzystając z klucza deszyfrującego wskazanego w treści oferty oraz zweryfikuje prawidłowość złożonego podpisu elektronicznego.

7) W przypadku konieczności uzupełnienia pliku JEDZ w trybie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wykonawca nie musi go szyfrować. Wymagane jest jednak złożenie uzupełnienia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć JEDZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/07/2018