Suministros - 305286-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sarnitsa: Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza

2018/S 134-305286

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Sarnitsa
176806228
ul. „Svoboda“ No. 20
Sarnitsa
4633
Bulgaria
Persona de contacto: Aysel Islyam
Teléfono: +359 893645333
Correo electrónico: ob.porachki@sarnitsa.bg
Fax: +359 35472266
Código NUTS: BG423

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.sarnitsa.bg/

Dirección del perfil de comprador: http://www.sarnitsa.bg/профил-на-купувача

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на оборудване и обзавеждане по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв. 15 по плана на гр. Сърница“.

II.1.2)Código CPV principal
39000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

В предметния обхват на възлагане с обществената поръчка ще бъде включено изпълнението на дейности по доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 300 031.79 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
37535220
39113600
39150000
39160000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG423
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв. 15 по плана на гр. Сърница

II.2.4)Descripción del contrato:

В предметния обхват на възлагане с обществената поръчка е включено изпълнението на дейности по доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.

С оглед ограничения брой символи, които могат да се попълват в обявлението, в количествената сметка, част от документацията за участие и достъпна в профила на купувача на община Сърница, се съдържа подробна информация за вида и количеството на предвидените за доставяне и монтаж артикули, включени в обхвата на обществената поръчка.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Договор №13/07/0/00058 от 01.12.2017год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" на ПРСР 2014-2020г.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 065-144352
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ДЗОП-4/11.07.2018г.
Denominación:

Доставка на оборудване и обзавеждане по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв. 15 по плана на гр. Сърница“.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„КАН Учтехспорт България“ ООД
128049011
ул. „Граф Игнатиев“ № 52
с. Кукорево
8673
Bulgaria
Teléfono: +359 46667900
Correo electrónico: office@cansport.com
Fax: +359 46667904
Código NUTS: BG343

Dirección de internet: www.cansportbg.com

El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 304 470.72 BGN
Valor total del contrato/lote: 300 031.79 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.

Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.

Гаранцията за изпълнение се представя в 1 от следните форми:

— парична сума, внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Сърница

Ассет банк; титуляр на сметката: Община Сърница,

IBAN:BG70IABG74913327312848,

ВІС: IABGBGSF,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договора.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/07/2018