Suministros - 305295-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2018/S 134-305295

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Naczelny Sąd Administracyjny
000849310
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
Warszawa
00-011
Polonia
Persona de contacto: Adriana Koralewska
Teléfono: +48 225516850
Correo electrónico: zp@nsa.gov.pl
Fax: +48 225516852
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.nsa.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Sąd
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Wymiar sprawiedliwości

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Boduena 3/5 i przy ul. Jasnej 6 oraz budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4

Número de referencia: PN-3/2018
II.1.2)Código CPV principal
09300000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.), zwanej dalej „sprzedażą energii elektrycznej", do Punktów poboru energii zlokalizowanych:

1) przy ulicy Boduena 3/5, 00 011 Warszawa – w planowanej ilości dostawy w okresie 48 miesięcy około 17 500 MWh,

2) przy ulicy Jasnej 6, 00 013 Warszawa – w planowanej ilości dostawy w okresie 44 miesięcy około 2 500 MWh, przeznaczonej na własne potrzeby Zamawiającego (Odbiorcy), będącego jednocześnie nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz odbiorcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 5 447 500.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.), zwanej dalej „sprzedażą energii elektrycznej", do Punktów poboru energii zlokalizowanych:

1) przy ulicy Boduena 3/5, 00 011 Warszawa – w planowanej ilości dostawy w okresie 48 miesięcy około 17 500 MWh,

2) przy ulicy Jasnej 6, 00 013 Warszawa – w planowanej ilości dostawy w okresie 44 miesięcy około 2 500 MWh, przeznaczonej na własne potrzeby Zamawiającego (Odbiorcy), będącego jednocześnie nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz odbiorcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy w ilości 20 000 MWh obliczone zostało w oparciu o rzeczywiste zużycie, ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości energii.

3. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usługi dystrybucyjnej, która świadczona będzie na podstawie odrębnych umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 072-159196
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie (35-959) przy ul. 8-go Marca 6, Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
813-026-80-82
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51
Skarżysko-Kamienna
26-110
Polonia
Correo electrónico: sekretariat.obrotska@gkpge.pl
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 5 447 500.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018