Suministros - 305312-2018

14/07/2018    S134    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Lublin: Servidores

2018/S 134-305312

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
Lublin
20-950
Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Kiszka
Teléfono: +48 814454159
Correo electrónico: dzp@kul.pl
Fax: +48 814454163
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.kul.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa serwerów kasetowych i półki na dyski macierzowe do posiadanej przez KUL macierzy dyskowej w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów KUL ..."

Número de referencia: AZP-240/PN-p221/07/2018
II.1.2)Código CPV principal
48820000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów kasetowych i półki na dyski macierzowe do posiadanej przez KUL macierzy dyskowej w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającegosię na przedmiot zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ pn: Opis przedmiotu zamówienia oraz w Rozdziale III SIWZ.

Zamówienie finansowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów ipracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 89 913.00 PLN / Oferta más elevada: 97 313.91 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30233000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL814
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów kasetowych i półki na dyski macierzowe do posiadanej przez KUL macierzy dyskowej w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz wymagań Zamawiającego dotyczących sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwerów używanych (refurbished) wolnych od wad fizycznych i prawnych. Półka (obudowa dysków macierzowych) musi być nowa, nieużywana, wolna od wad fizycznych i prawnych.

3. W przypadku, gdy w zakres przedmiotu zamówienia, wchodzi sprzęt o którym mowa w Załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.3.2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 – z późniejszymi zmianami) Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0 % zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a) tejże ustawy pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury z obowiązującą stawką podatku VAT.

4. W zakresie przedmiotu zamówienia wymagana jest sprzedaż i dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia do sali CN-223 II piętro - Dział Teleinformatyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

5. Wszelkie nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie o ile zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określają minimalny dopuszczalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych tj. zaproponowanie produktów innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego, o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ.

6. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

7. Gwarancja będzie liczona od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy tj. od dnia przekazania sprzętu Zamawiającemu.

8. Zamawiający wymaga zapewnienia serwisu gwarancyjnego przez uprawniony i autoryzowany podmiot serwisowy obejmującego przedmiot zamówienia w miejscu instalacji. Wymagane jest wskazanie w Formularzu opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną danych teleadresowych (nazwa, adres, telefon, faks, e-mail) firmy serwisowej, świadczącej usługi gwarancyjne.

9. Czas reakcji na zgłoszenie uszkodzenia, awarie lub niestabilność pracy nie może być dłuższy niż 24 godz. od momentu pisemnego (faksem, pocztą e-mail) zawiadomienia przez Zamawiającego o uszkodzeniu sprzętu.

10. Dokonywanie napraw uszkodzonego przedmiotu zamówienia na gwarancji w miejscu instalacji nastąpi nie później niż w terminie 5 dniu kalendarzowych od dnia przyjęcia zgłoszenia o uszkodzeniu sprzętu, awarii lub niestabilność pracy.

11. Trzykrotna naprawa sprzętu (sumowane są naprawy dotyczące także różnych elementów sprzętu) w okresie gwarancji powoduje, że Wykonawca wymieni sprzęt na nowy o równoważnych parametrach. W przypadku wymiany sprzętu na nowy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpoczyna bieg od daty wymiany.

12. Podstawą zapłaty stanowi poprawnie wystawiona faktura z załączonymi dokumentami ilościowego oraz jakościowego odbioru przedmiotu umowy (protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń), podpisanymi przez obie strony lub pisemnie upoważnione przez nie osoby.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin usunięcia uszkodzenia, awarii lub niestabilności pracy / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji udzielony na serwery / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Numer identyfikacyjny projektu: WND-POWR.03.05.00-00-Z207/17-03

II.2.14)Información adicional

Zamówienie finansowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 074-163853
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa serwerów kasetowych i półki na dyski macierzowe do posiadanej przez KUL macierzy dyskowej wramach projektu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników KUL ...

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 3
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Sylwia Dulak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sylwia Dulak DS. Comp
Os. Kościuszkowskie 6/229
Kraków
31-858
Polonia
Código NUTS: PL214
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 94 237.68 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/07/2018